Zapraszamy do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert

Category : Izba

ZAPYTANIE O CENĘ

 1. ZAMAWIAJĄCY

 

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie z siedzibą w Tarnowie, ul. Kochanowskiego 32, 33-100 Tarnów.

NIP: 873-156-73-23,

REGON: 001105238

Izba jest wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000052883.

Numer telefonu +48 (14) 621 31 48, Fax.  +48 (14) 621 57 69, Czas urzędowania o poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30,

Kontakt w sprawie zamówienia – Barbara Blacha, tel.  502 53  56 73

E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: dyrektor@izbarzemieslnicza.tarnow.pl

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Opis przedmiotu zamówienia zawarto w zał. nr 1 OPZ.
 2. Zamiarem Zamawiającego jest umożliwienie zainteresowanym złożenie oferty, która w sposób rzeczywisty odzwierciedlałaby zakres prac do wykonywania, dlatego też Zamawiający umożliwia wszystkim chętnym odbycie oględzin miejsca prowadzenia robót budowlanych. Warunek uczestnictwa w oględzinach nie jest warunkiem obligatoryjnym. Celem ustalenia terminu oględzin wymagany jest uprzedni kontakt z Zamawiającym pod nr tel. 502 53 56 73.
 3. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż zastosowane w dokumentacji nazwy producentów lub znaki towarowe służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów jakościowych, technicznych, funkcjonalnych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych od produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe, co najmniej takie same lub lepsze jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamó
 4. Wykonanie przedmiot zamówienia musi nastąpić z fabrycznie nowych materiałów i urządzeń. Przedmiot umowy ma być, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych i obciążeń prawami osób trzecich. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 24 -miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi jakości. Prawa i obowiązki stron w zakresie rękojmi i gwarancji reguluje umowa wraz z kartą gwarancyjną będąca integralną częścią zapytania ofertowego i stanowiąca zał. nr 5. Termin liczony będzie od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy na podstawie końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.
 5. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert zgodnie z warunkami określonymi w dalszej części niniejszego dokumentu.

Kody CPV: 39142000-9 meble ogrodowe, 39140000-5 meble, 33196100-1 sprzęt dla osób starszych, 33196200-2 sprzęt dla osób niepełnosprawnych, 32320000-2 sprzęt telewizyjny i audiowizualny, 03441000-3 rośliny ozdobne, trawy, mchy lub porosty, 39711000-9 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi, 37440000-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych.

 • TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Termin realizacji zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 1 (opis przedmiotu zamówienia). W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia przy zaistnieniu okoliczności, o których mowa w warunkach zmiany umowy – patrz wzór umowy.
 2. Oferent zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania o cenę, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego.

 1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Warunki udziału:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie nw. warunków:

 1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 2. Wiedza i doświadczenie – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 3. Posiadają odpowiedni potencjał techniczny i osobowy niezbędny do wykonania zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 1. WYKLUCZENIA

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie, którego dotyczy niniejsze zapytanie o cenę, nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Powyższy warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia w załączniku nr 2 do zapytania o cenę.

Z postępowania wyklucza się podmioty/osoby będące członkami organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub posiadające w tych organach uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem z powodu dopuszczenia się jednego z następujących czynów:

 1. udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW ( 1 );
 2. korupcji, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej ( 2 ) i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW ( 3 ), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy;
 3. nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów finansowych” Wspólnot Europejskich ( 4 );
 4. przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, zgodnie z definicją zawartą w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępująca decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW oraz zmieniająca decyzję Rady 2005/671/WSiSW (5)
 5. prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/20/WE z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2005/60/WE w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji ( 6 );
 6. pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE ( 7 ).

Ponadto z postępowania wyklucza się:

 1. Wykonawców, którzy są w stanie upadłości, likwidacji lub w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
 2. Wykonawców, z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy,
 3. Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, który uprawomocnił się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
 4. Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
 5. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 6. Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 7. Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 8. Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 9. Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 10. Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 11. Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 12. Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
 13. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

Powyższy warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia złożonego w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

 KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

 

1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy z najwyższą ceną.

2.  Wykonawca przedstawi ofertę zgodną z wymaganiami przedstawionymi w dokumentacji zapytania o cenę.

3. Wykonawca musi spełniać́ wszystkie wyżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, które oceniane są zero – jedynkowo (według formuły: spełnia – nie spełnia). Niespełnienie któregokolwiek z w/w warunków udziału w postępowaniu będzie skutkowało odrzuceniem Oferty Wykonawcy.

4.   Zamawiający może odrzucić́ ofertę również̇ wówczas, jeżeli podana cena jest rażąco niska. Cena jest rażąco niska, w szczególności wtedy, gdy jest niższa o 30 % od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

5. Wszystkie załączniki należy wypełnić́ tak, by jednoznacznie wskazywały na spełnianie opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz należy dołączyć́ takie dokumenty, z których jednoznacznie wynika, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferty, które nie spełnią tego wymagania zostaną odrzucone.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę wszystkich warunków wymaganych w zapytaniu ofertowym lub do zobowiązania Wykonawcy do udzielenia dodatkowych wyjaśnień.

7.  W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność́ z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y niewymienione(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być́ złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność́ z oryginałem przez Wykonawcę.

8. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający oświadcza, że dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa złożone przez Oferentów nie będą udostępniane innym Uczestnikom postępowania, a dane osobowe zawarte w ofertach będą wykorzystywane dla potrzeb niezbędnych do procesu oceny ofert. Wykonawca nie może zastrzec informacji, decydujących o wyborze wykonawcy w postępowaniu.

9.      W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego:

 1. udokumentować, że Wykonawcy łącznie spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamó
 2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Peł
 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia Umowy cywilno – prawnej, regulującą ich współpracę. Niezwłocznie, po zawiadomieniu o wyborze oferty, ale przed podpisaniem Umowy, Wykonawcy muszą przedłożyć Zamawiającemu Umowę, opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą szczegółowo sposób współdział
 4. Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika (Lidera) oraz wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamó W innych dokumentach (załączniki) powołujących się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa, adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Pełnomocnika (Lidera) i Wykonawcy którego dany dokument (załącznik) dotyczy.
 5. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa z dniem 25 października  2018r. do godz. 15.00

 1. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być złożona pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie z siedzibą w Tarnowie, ul. Kochanowskiego 32, 33-100 Tarnó
 2. Oferty składane pocztą, kurierem lub osobiście muszą zostać dostarczone w godzinach pracy biura przed upływem terminu przewidzianego na składanie ofert. Decyduje data i godzina wpł
 3. Oferty złożone po terminie nie będą
 4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. Po upływie terminu składania ofert, oferty nie mogą być zmieniane czy uzupeł
 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 • OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Przygotowanie oferty:

 1. Oferta powinna być́ przygotowana, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, przy użyciu nieścieralnego atramentu lub długopisem, maszynowo lub komputerowo oraz zawierać wszystkie wymagane załą
 2. Oferent ma prawo złożyć́ tylko jedną ofertę̨.
 3. Oferta powinna być́ przygotowana w języku polskim. W przypadku składania dokumentów w językach obcych wymagane jest ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie powinno zostać́ podpisane przez osobę dokonującą tł Zamawiający nie wymaga dokonywania tłumaczeń́ przysięgłych.
 4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częś Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.
 5. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 6. Dokumenty wchodzące w skład oferty, nie podlegają̨
 7. Oferta i załączniki powinny zostać́ podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta (zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego lub CEiDG) lub upoważnionego peł W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę̨ nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań́ w imieniu Wykonawcy należy dołączyć́ właściwe pełnomocnictwo.
 8. Okres, w którym Oferent będzie związany Ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
 9. Do oferty należy dołączyćaktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż̇ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 10. Każda strona oferty powinna być́ parafowana. Podpisy muszą umożliwić́ identyfikację tożsamości osób je składających tj. podpis powinien być́ złożony wraz z imienną pieczątką̨ lub podpis powinien być́ czytelny z podaniem imienia i nazwiska. zawierać adres siedziby Wykonawcy, e-mail, numer telefonu. Oferta powinna posiadać wypełnione wszystkie wymagane pola, powinna być́ jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji i wariantów, skreśleń i poprawek oraz spięta w sposób trwał
 11. Na kopercie należy umieścić́ dopisek: „Wyposażenie budynku Rodzinnego Dom Seniora w ramach Projektu pn. „Rodzinny Dom Seniora”
 12. Oferta powinna:
 13. być złożona wg załączonego wzoru – Załącznik nr 4 – Wzór formularza ofertowego (pod rygorem odrzucenia oferty), cena winna zawierać wszystkie składniki wynagrodzenia Wykonawcy – cena musi zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia i być podana w wysokości brutto (liczbowo i słownie) za cały przedmiot zamó Cena musi zawierać wszelkie koszty wykonania zamówienia i być podana w wysokości brutto. Cena obowiązuje przez cały czas realizacji zamówienia.
 14. posiadać datę sporządzenia i czytelny podpis Wykonawcy,
 15. zawierać adres siedziby Wykonawcy, e-mail, numer telefonu,
 16. posiadać wypełnione wszystkie wymagane pola,

 1. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
 2. kopia, skan lub wydruk odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo podania strony internetowej na której się on znajduje;
 3. pełnomocnictwo w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisania oferty nie wynika
  z załączonego dokumentu z właściwego rejestru;
 4. oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym (wg wzoru Załącznik nr 2);
 5. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do jego Wykluczenia (wg wzoru Załącznik nr 3);
 6. Oferta wypełniona na formularzu Zamawiającego (załącznik nr 4) wraz z wykazem cen;
 7. Zaparafowany przez wykonawcę wzór umowy stanowiący załącznik nr. 5 do niniejszego zapytania ofertowego jako dowód, że Wykonawca zapoznał się z załączonym do zapytania ofertowego wzorem umowy;

Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana przez formułę spełnia/nie spełnia. Wykonawca, który nie spełni powyższych wymagań nie przejdzie pozytywnie oceny formalnej. Oferta przygotowana niezgodnie z powyższymi wymogami (rozdział IV,VI,VII) nie spełni kryteriów formalnych i nie będzie podlegała ocenie merytorycznej.

 • OCENA OFERT

 

 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Zamawiający powołuje Komisję do przeprowadzenia badania i oceny ofert.
 3. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów dołączonych do oferty.
 4. Formularz oferty nie podlega zmiana lub uzupełnieniu na etapie oceny ofert poza przypadkami opisanymi w niniejszym dokumencie.
 5. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym oferenta, którego oferta została poprawiona.
 6. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia uzgodnione będzie w umowie w postaci ceny ryczałtowej w PLN z wyodrębnianiem podatku VAT – jeżeli wystę
 7. Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę
 8. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
 9. W cenie ryczałtowej mieścić się musi całkowity koszt realizacji przedmiotu zamó
 10. Cenę̨ ryczałtową oferty należy traktować́ jako stałą i wiążącą do zakończenia realizacji przedmiotu zamó
 11. Oferta przedstawiona w walucie obcej zostanie przeliczona według średniego kursu NBP z dnia otwarcia oferty. Wiążąca jest cena w PLN.
 12. W przypadku braku informacji lub podania informacji w sposób niejednoznaczny, odnośnie określonego kryterium punkty nie zostaną
 13. Wybrana zostanie oferta z największą ilością punktó
 14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert. Wszelkie zmiany w treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców. W przypadku dokonywania zmiany treści zapytania ofertowego, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.
 15. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, cło, a także inne podatki przewidziane prawem, który miałby obowiązek rozliczyć́ zgodnie z tymi przepisami.
 16. Nie będą̨ rozpatrywane oferty:
  1. niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia,
  2. częściowe,
  3. złożone przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu,
  4. złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu,
  5. złożone po terminie przyjmowania ofert.
 17. Zamawiający odrzuca ofertę̨, jeżeli:
  1. jej treść́ nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
  2. została złożona po terminie składania ofert;
  3. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
  4. nie spełnia wymogów merytorycznych;
  5. nie zawiera wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń,
  6. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  7. zawiera rażąco niską cenę̨ w stosunku do przedmiotu zamówienia;
  8. zawiera błędy w obliczeniu ceny, okresu gwarancji i rękojmi lub terminu realizacji zamówienia;
  9. wykonawca w odpowiedzi na zapytanie Zamawiającego nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą;
  10. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się̨ na poprawienie omyłki;
 18. Nie później niż̇ na 1 dzień przed upływem terminu związania ofertą, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres.
 19. Oferty po ich komisyjnym otwarciu są̨ Z zawartością̨ ofert nie można zapoznać się̨ przed upływem terminu otwarcia ofert.
 20. Wykonawca wyłoniony w drodze przeprowadzonego postępowania, zobowiązany jest do zawarcia umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
 21. Jeżeli zaoferowana cen lub jej istotne części składowe (patrz: wykaz cen), wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
  1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265),
  2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,
  3. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
  4. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
  5. powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

 1. W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
  1. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa powyżej, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
  2. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w powyż
 2. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamó Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na Wykonawcy.

 1. WYNIKI POSTĘPOWANIA I PODPISANIE UMOWY
 2. Po przeprowadzeniu oceny ofert Zamawiający upublicznia wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty.
 3. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy
 4. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym Załącznik nr 5.

 1. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku:
   zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia okoliczności prawnej, ekonomicznej, technicznej lub wystąpienia siły wyższej, za którą̨ żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności,
  2. gdy nie wpłynie żadna oferta,
  3. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć́ na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć́ tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
  4. gdy postępowanie obarczone jest niemożliwą̨ do usunięcia wadą uniemożliwiającą̨ zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego – dla oceny tego warunku stosuje się analogicznie przepisy ustawy Prawo Zamówień́ publicznych,
  5. gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub w interesie Zamawiającego lub z innych przyczyn stało się̨ bezcelowe,
  6. wszystkie oferty złożone w postępowaniu podlegają̨ odrzuceniu albo nie wpłynęła żadna ważna oferta,
  7. jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub Wytycznymi.
  8. Zamawiający może unieważnić́ postepowanie o udzielenie zamówienia na każdym jego etapie, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć́ na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty. Zawiadamiając wykonawców o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia bez wyboru oferty, Zamawiający powinien w miarę możliwości wskazać odpowiednie umotywowanie tej decyzji.

W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień́ wskazanych powyżej, Wykonawcom nie przysługują̨ żadne roszczenia względem Zamawiającego.

 • PODSTAWY DO ZMIANY UMOWY
  1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania lub zmiany umowy z Wykonawcą, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana lub zmieniona umowa o dofinansowanie projektu.
  2. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych poniżej.
  3. Przewiduje się możliwość dokonania zmian umowy w szczególności w następujących sytuacjach:
 1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów lub norm mających zastosowanie do Przedmiotu Zamówienia;
 2. zmiany obowiązującej stawki VAT z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie niezmienione;
 3. istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części Przedmiotu Zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
 4. przesunięcia terminu rozpoczęcia, zakończenia dostaw, w szczególności z powodu: zaistnienia siły wyższej, innych okoliczności których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć (np. opóźnienie wykonawcy robót budowlanych, jeżeli dostawa ma towarów ma być świadczona po wykonaniu robót budowlanych, opóźnienia związane z rekrutacją pensjonariuszy);
 5. wskutek siły wyższej (w szczególności wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar, strajki).
 6. okoliczności niezależnych od Wykonawcy;
 7. w zakresie zmiany asortymentu określonego w formularzu ofertowym na inny (z zastrzeżeniem nie wyższej ceny), spełniający wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym i posiadający jakość i parametry użytkowe (w tym koszty eksploatacji) takie same lub lepsze jak towar wskazany w formularzu ofertowym, przy czym zmiana taka może nastąpić jedynie w sytuacji zaprzestania produkcji lub długotrwałej niedostępności asortymentu wskazanego w formularzu ofertowym, albo zostanie uznany przez producenta za przestarzały, co Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
 8. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca.
  1. Zmiana umowy może obejmować w szczególności:
 9. zmiany kolejności i terminów wykonywania usług oraz warunków i terminów płatności;
 10. zastąpienia zakresu planowanych do wykonania dostaw innym zakresem usług przy zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji Umowy;
 11. ograniczenie Przedmiotu Zamówienia za odpowiednią korektą wynagrodzenia Wykonawcy;
 12. wprowadzenie prac zamiennych w miejsce równoważnych prac;
 13. realizację dodatkowych dostaw, usług lub robót od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym;
 14. zmianę osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją Przedmiotu Zamówienia;
 15. wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.
  1. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod:
  2. Wykonawca może zaproponować Zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą osiągnąć korzystny z punktu widzenia umowy skutek dla Zamawiającego np. przykładowo obniżyć koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego.
  3. Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeśli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji umowy, które w razie przyjęcia pozwolą np. obniżyć koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
  4. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust. 4, wraz z tą propozycją przedłoży:
  5. Opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,
  6. Propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie świadczenia usług i szacunek, w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy, oraz
  7. Szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.
  8. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający, (w zależności od przypadku) w terminie 14 dni poinformuje drugą stronę o zatwierdzeniu bądź odrzuceniu otrzymanej propozycji zmiany bądź w terminie tym wystąpi do strony występującej z propozycją zmian, przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian, spełniającą wymogi opisane powyżej.
  9. W przypadku braku ustosunkowania się do propozycji w terminie podanym w ust. poprzednim, traktuje się, iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona.
  10. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. poprzednich.
  11. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym aneksem.
  12. Zmiana nie może powodować zmiany terminu wykonania umowy lub wynagrodzenia Wykonawcy przy przyjęciu, że w postepowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem umowy zostałaby wybrana inna oferta, aniżeli oferta Wykonawcy.
  13. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy zostanie skorygowana w związku z wprowadzonymi zmianami w stosunku do dostaw, które są pomijane – zostanie zmniejszona o wartość niewykonanych dostaw, ustalona na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w postepowaniu o udzielenie zamówienia zakończonego zawarciem umowy, o ile takie dostawy w ofercie występują, a w pozostałych przypadkach o wartość dostaw ustalonych zgodnie z cenami rynkowymi za tego rodzaju usługi;
  14. W zakresie nieuregulowanym do zmiany warunków umowy zastosowanie mają przepisy art. 144 Prawa Zamówień Publicznych stosowane odpowiednio.
  15. Dostawy dodatkowe mogą być udzielane dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, jeżeli konieczna jest częściowa wymiana dostarczonych produktów albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji.

 1. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu VII. powyżej:
 1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
 2. zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej), zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami;

 • ZAŁĄCZNIKI
 1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
 3. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
 1. Wzór oferty załącznik nr 4;
 2. Wzór umowy załącznik nr 5.