Rodzinny Dom Seniora

logo
Wiersze

Projekt „Rodzinny Dom Seniora” realizowany  jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3

Realizator  projektu:   Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie ulica Kochanowskiego 32

Okres realizacji projektu:    01.04.2018r. do 31.03.2022r.

Wartość projektu: 3 172 243,95 PLN  w tym dofinansowanie z UE 2 696 407,35 PLN  wkład własny: 237 600,00 PLN

Cel główny projektu: Utworzenie” Rodzinnego Domu Seniora”  – placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych w wieku 60+. Poprzez zajęcia w placówce zakładamy utrzymanie optymalnego stanu psychofizycznego, samodzielności i aktywności minimum 60 osób powyżej 60 lat, niesamodzielnych ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagających opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej 1 z podstawowych czynności dnia codziennego – mieszkańców miasta Tarnowa poprzez utworzenie i działanie placówki gwarantującej 30 miejsc – zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację (usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne, aktywizująco-usprawniające oraz wspomagające) oraz wzrost kompetencji opiekuńczych min. 40 pełnoletnich opiekunów nieformalnych poprzez udział w zajęciach prowadzonych  w Placówce -„Rodzinny Dom Seniora”.

Efektem  usług realizowanych w placówce jest osiąganie i utrzymywanie przez uczestników optymalnego poziomu samodzielności i aktywności. Placówka  zapewniając wsparcie (w placówce i poza nią) ma na celu pozostawienie osób starszych jak najdłużej w ich miejscu zamieszkania i stanowienie istotnego wsparcia w ich codziennym funkcjonowaniu, a także funkcjonowaniu ich rodzin, poprzez  ich odciążenie oraz podnoszenie jakości opieki rodzinnej.

Kluczowym efektem będzie poprawa/utrzymanie jakości życia codziennego i funkcjonowania uczestników projektu, zgodnie z celem działania konkursowego :

– Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

– Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

– Większa dostępność usług społecznych

Działania w ramach projektu:  usługi opiekuńczo – pielęgnacyjnych, aktywizacyjno –usprawniających, wspomagających przez 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku. Zapewnienie dowozu Uczestników, specjalistycznego wsparcia oraz wyżywienia w trakcie pobytu. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Informacja o projekcie dla uczestnika