Projekt Moja Praca

logo

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie w okresie  od czerwca 2018 roku do końca maja 2020 roku zrealizowała projekt „Moja Praca” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu oferowane było m.in. Doradztwo zawodowe przygotowujące do podjęcia stażu
i późniejszej pracy zawodowej, płatne staże u pracodawców z możliwością zatrudnienia oraz bezpłatne szkolenia podnoszące lub nadające nowe kompetencje / kwalifikacje zawodowe.

W projekcie „Moja praca” objętych wsparciem zostało 258 Uczestników.

Wśród wyżej wymienionej liczby osób ze wsparcia w postaci stażu zawodowego skorzystało 176 Uczestników. Z bezpłatnych szkoleń podnoszących kompetencje/kwalifikacje zawodowe skorzystało 188 Uczestników, natomiast 164 Uczestników podjęło pracę lub rozpoczęło działalność na własny rachunek.

Cel projektu został w całości zrealizowany zgodnie z założeniem poprzez poprawę sytuacji na rynku pracy wśród 258 osób pozostających bez pracy (bezrobotnych/ biernych zawodowo), w tym m.in. 60% kobiet, których sytuacja na rynku pracy była najtrudniejsza tj. osób powyżej 30 r.ż, zamiesz. (KC) lub uczących się (wg regulaminu 8.2) woj. Małopolskie, 100% na terenie 16 powiatów w których stopa bezrobocia była wyższa niż średnia woj. (stan na IX 17r). Dodatkowo UP należeli do min. 1 z grup: os. 50+ min. 32% i ON min. 10%, a łącznie min. 103 os. tj. 41%; długotrwale bezrobotni – min. 25 os.; osoby z niskimi kwalifikacjami min. 75 os.; bezrobotni mężczyźni 30 – 49 lat (wg def. SzOOP,)- 23 os. (max 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie). Wśród ww. Uczestników 28 os. tj. 11% to osoby opiekujące się os. zależną.

Wartość projektu: 2 837 757,25 zł
Dofinansowanie projektu z UE2 412 093,66 zł
Dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 235 783,59 zł

Projekt dostosowany był do potrzeb i oczekiwań osób niepełnosprawnych poprzez lokalizację Biura projektu w budynku parterowym.

Istotą zaplanowanych w projekcie działań było ułatwienie niepełnosprawnym Uczestnikom Projektu dostępu do fachowej, rzetelnej oraz usystematyzowanej informacji o sposobie podniesienia poziomu kwalifikacji i zdobywania doświadczenia zawodowego oraz możliwości ich realizacji poprzez udział  w  projekcie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.