Przygotowanie do wyjazdu

 1. Zajęcia w ramach przygotowania językowo-kulturowego i pedagogicznego organizowane będą w Rzemieślniczej Branżowej Szkole I Stopnia w Tarnowie pl. Dworcowy 5A natomiast zajęcia z intensywnego kursu języka hiszpańskiego będą odbywały się w Sewilli na terenie campusu w miejscu zakwaterowania (w wymiarze 5 godzin przed rozpoczęciem staży)
 2. Zajęcia w szkole w Tarnowie odbywać się będą w blokach kilkugodzinnych po zajęciach lekcyjnych lub w dni wolne od zajęć dydaktycznych i będą składały się z:
  • kursu języka hiszpańskiego w wymiarze 30 godzin (każda po 45 minut); uczestnicy staży kadry ze względu na wymagana dobrą znajomość j. hiszpańskiego obowiązuje udział w dodatkowym kursie językowym 15×90 min.
  • konsultacji w języku angielskim, obejmujących przygotowanie aplikacji na praktyki w formacie Europass CV w języku angielskim oraz zapoznawanie się z dokumentami stażowymi (regulaminy, programy stażu, umowa), czas trwania: 10 godzin (każda po 45 minut)
  • szkolenia z zakresu podstaw komunikacji międzykulturowej oraz różnic kulturowych pomiędzy Polską i Hiszpanią, czas trwania: 8 godzin (każda po 45 minut)
  • wsparcia pedagogicznego organizowanego przez mentora praktyk zagranicznych obejmującego uzgodnienie indywidualnych celów zawodowo-edukacyjnych i zapoznanie się z programem stażu. Każdy uczestnik weźmie udział w 1 dwugodzinnym spotkaniu grupowym (dla danego zawodu) oraz 1 dwugodzinnym spotkaniu indywidualnym, łącznie 4 godziny (każda po 45 minut)
 1. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.
 2. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie mają obowiązek punktualnie i regularnie uczestniczyć w organizowanych zajęciach.
 3. Każdą nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić u prowadzących zajęcia. Dopuszczalna liczba usprawiedliwionych nieobecności na zajęciach nie może przekroczyć 20% ogółu godzin. W przypadku opuszczenia więcej niż 20 % godzin przewidzianych na dane zajęcia uczeń zostaje skreślony z listy uczestników w projekcie.
 4. Zaległości spowodowane usprawiedliwioną nieobecnością na zajęciach uczestnik ma obowiązek uzupełnić we własnym zakresie lub w formie indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia.
 5. W przypadku skreślenia ucznia z listy uczestników kursu, jego miejsce zajmuje kolejna osoba z listy rezerwowej.
 6. W przypadku skreślenia z listy uczestników projektu z powodu przekroczenia dopuszczalnej liczby godzin w zajęciach uczeń zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych materiałów oraz w przypadku poniesienia imiennych kosztów przez organizatora stażu również tych kosztów(Koszty zakupu imiennych biletów lotniczych)