Program staży

Programy staży – FRYZJER

 1. Każdy uczestnik otrzyma Certyfikat wydany przez Fundację DELTA potwierdzający odbycie programu szkoleniowego przygotowującego do wyjazdu na zagraniczną mobilność.
 2. Po zakończeniu stażu, każdy otrzyma dokument Europass-Mobilność. Pośrednik w Hiszpanii – firma EMTraining Agency jest odpowiedzialna za zebranie opinii oraz podpisów od firm przyjmujących, po zakończonych stażach oraz dostarczanie dokumentów Europass-Mobilność do instytucji wysyłającej.

Na zakończenie pracodawcy oceniają indywidualnie każdego z uczestników, stosując różne metody oceniania poziomu umiejętności nabytych w trakcie stażu, planowane że wszyscy uczestnicy  zostaną ocenieni na poziomie 2 według Europejskiej Ramy Kwalifikacji (EQF).

 1. Potwierdzenie nabytych umiejętności przeprowadzone będzie na dwa sposoby. Z jednej strony, uczestnicy dokonują samooceny postępów wypełniając raporty z postępów w praktyce (kwestionariusz opracowany przez mentora wypełniany na koniec stażu). Ponadto, na zakończenie każdy uczestnik otrzyma Certyfikat POWER VET potwierdzający udział w projekcie Mobilności Edukacyjnej KA1 dla uczniów kształcenia zawodowego Programu POWER wystawiany na podstawie oceny pracodawcy.
 2. Partner hiszpańska agencja EMTA monitoruje odbywane praktyki, prowadzi nadzór nad realizacją zadań i zapewnia prawidłowe relacje między firmą a uczestnikiem. Wyznaczony koordynator praktyk z EMTA utrzymuje bieżący kontakt z opiekunami stażystów w zakładach. Zbierane będą niezbędne informacje wykorzystane w ocenie i ewaluacji końcowej stażystów.
 3. Do monitorowania uczestników wykorzystywany będzie dzienniczek praktyk, prowadzony na bieżąco przez uczestników w języku angielskim z zapisami potwierdzanymi przez pracodawców. Stażysta otrzyma przygotowany dzienniczek zawierający program stażu, opis miejsca stażu i dojazdu, zadania do zrealizowania w trakcie praktyki, strony do wypełnienia i potwierdzenia przez pracodawcę i pośrednika, dodatkowo informacje o aktualnych wydarzeniach kulturalnych w Sewilli.
 4. Polski opiekun pedagogiczny stażystów, na bieżąco kontroluje realizację zadań projektowych, przebieg stażu, bezpieczeństwo i stopień zadowolenia uczestników. Stosowane będą rozmowy telefoniczne z pracodawcami, partnerem oraz uczestnikami, zaplanowano regularne wizyty w miejscach praktyk, kontrola dzienniczki praktyk prowadzone będzie na bieżąco.

METODY DYDAKTYCZNE:

Projekt zakłada uzyskanie przez stażystów, osoby uczące się 2 poziomu EQF i w  efekcie komasacji doświadczenia zawodowego zdobytego podczas praktyk krajowych oraz kompetencji uzyskanych w wyniku zagranicznych mobilności cel został osiągnięty. Wykorzystywane będą metody dydaktyczne stosowane w kształceniu praktycznym takie jak:

 • rozwijanie umiejętności
 • pokaz
 • instruktaż
 • ćwiczenia

FORMY ORGANIZACYJNE (sposób realizacji stażu/praktyki oraz miejsca/nazwy firm przyjmujących):

 • Praktyki realizowane będą w formie staży zawodowych prowadzonych w salonach fryzjerskich w Sewilli. Każda ze stażystek zobowiązana jest przepracować 10 dni stażowych w wymiarze 7 godzin dziennie – łącznie 70 godzin. Dwa dni przeznaczono na wypoczynek i rekreację a dwa dni na podróż.
 • W stażach weźmie udział 12 uczennic dwóch szkół branżowych z Tarnowa i Pilzna, kształcących się w zawodzie fryzjer. Zajęcia stażowe zaplanowano w grupach dwuosobowych.
 • Mobilności grupy fryzjerek realizowane będą w następujących salonach fryzjerskich Sewilli;

Academia de peluquería y estética El Punto – Avda. Aljarafe, 22. 41930, Bormujos (Sevilla).

Susana Ortiz Peluqueros – C/ Averroes, 5. Bormujos Sevilla

Peluquería Beth  – C/ Feria 10, 41003  Sevilla