O PROJEKCIE

Projekt skierowany jest do  uczniów szkół zawodowych dla młodzieży kształcących się w subregionie tarnowskim i województwie małopolskim.

W ramach wolnych miejsc oferta kierowana jest również do osób dorosłych z małopolski,  którzy są zainteresowani podniesieniem, nabyciem nowych umiejętności, kompetencji, uzyskaniem kwalifikacji zawodowych.

Szkolenia będą realizowane w nowoczesnych pracowniach w zawodach:

– TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

– FRYZJER

– KELNER

Każde szkolenie zawodowy kończyć się będzie egzaminem dającym certyfikat i / lub uprawnienia do wykonywania zawodu.
Uczestnik Projektu otrzyma wsparcie Doradcy Zawodowego, aby w sposób trwały i skuteczny znalazł swoje miejsce w życiu zawodowym.

Celem głównym Projektu  „CKZiU Edukator” jest zwiększenie szansy na rynku pracy  min. 900 uczniów kształcących się w szkołach zawodowych.

Dzięki projektowi powstanie CKZiU w branży Admnistracyjno-Usługowej oraz Turystyczno-Gastronomicznej.

Uczestnicy Projektu  skorzystają z doposażonego i zmodernizowanego zaplecza CKZiU oraz doradztwa zawodowego a następnie w oparciu o Indywidualny Program Działania ukończą kurs zawodowy wraz z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz 150h staż zawodowy.

Dodatkowo przy RCSZ otworzone zostaną dwa nowe kierunki patronackie – Technik Usług Kosmetycznych oraz Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych w ramach których 12 nauczycieli odbędzie min. 2 tygodniowe staże zawodowe a 7 ukończy studia podyplomowe.

Najlepszych  4 uczniów otrzyma stypendium przez okres min. 10 m-cy.

Projekt jest realizowany w oparciu o szerokie partnerstwo (1200 pracodawców, 5 szkół zawodowych z subregionu), które zagwarantuje poziom osiągnięcia planowanych rezultatów.

Projekt „CKZiU Edukator”  uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskich w wysokości 4 717 284,50 złotych.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt „CKZiU EDUKATOR“ współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, realizowanego w ramach umowy.