„Jestem niepełnosprawny i chce pracować ” – projekt partnerski Izby Rzemieślniczej w Tarnowie

Projekt „Jestem niepełnosprawny i chce pracować ”

Lider projektu: Spółdzielnia Socjalna Serwis ul. Wielkie Schody 3, 33-100 Tarnów

Partner projektu: Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie ul. Kochanowskiego 32, 33-100 Tarnów

Opis projektu :

O projekcie

Projekt realizowany przez Spółdzielnię Socjalną SerwiS w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektów A: kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość Projektu: 1 869 950,40 zł

Okres realizacji projektu: od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2018 r.

Obszar realizacji projektu: województwo małopolskie, powiaty: brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, tarnowski, tatrzański, wadowicki.

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

  • w wieku 30+;
  • niepełnosprawne posiadające oświadczenie o niepełnosprawności: ksero orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia wydany przez lekarza (orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia);
  • mieszkające na terenie powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego, tatrzańskiego, wadowickiego;
  • bezrobotne (zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy dot. zarejestrowania jako osoba bezrobotna) lub bierne zawodowo.