Projekt „Moja praca”

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie zaprasza do udziału w projekcie „Moja praca”, stanowiącym wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia. 

W jego ramach oferowane jest doradztwo zawodowe, przygotowujące do podjęcia stażu i późniejszej pracy zawodowej, płatne staże u pracodawców z możliwością zatrudnienia oraz bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje / kwalifikacje zawodowe.

Zapraszamy osoby spełniającą łącznie następujące warunki:

 1. W dniu przystąpienia (rozpoczęcia udziału w Projekcie tj. otrzymania pierwszej formy wsparcia, a co za tym idzie podpisania deklaracji/oświadczenia udziału w Projekcie) do Projektu ukończył 30 rok życia (od dnia 30 urodzin)– weryfikacja po numerze PESEL.
 2. Jest osobą pozostającą bez pracy (bierną zawodowo lub bezrobotną)
 3. Zamieszkuje lub uczy się na obszarze następujących powiatów Województwa Małopolskiego: M. Tarnów, powiaty: brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, miechowski, nowosądecki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, tarnowski,  tatrzański, wadowicki, wielicki – oświadczenie.
 4. Spełnia minimum jedno z poniższych kryteriów:
  1. osoba powyżej 50 roku życia,
  2. osoba długotrwale bezrobotnych,
  3. osoba z niepełnosprawnościami,
  4. osoba o niskich kwalifikacjach,
  5. kobieta,
  6. bezrobotny mężczyzna w wieku 30-49 (nie należący do w/w grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza), przy czym  grupa ta nie może stanowić więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie oraz może być skierowana wyłącznie na formy wsparcia służące podniesieniu, nabyciu, utrzymaniu lub potwierdzeniu kwalifikacji lub kompetencji uczestników projektów  (tj. wsparcie szkoleniowo-doradcze, szkolenia specjalistyczne).

Cel projektu:

Poprawa sytuacji na rynku pracy wśród 250 os pozostających bez pracy (bezrobotnych/ biernych zawodowo), w tym 60% kobiet, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza tj. osób powyżej 30 r.ż, zamiesz. (KC) lub uczące się (wg regulaminu 8.2) woj. Małopolskie, 100% na terenie 16 powiatów w których stopa bezrobocia jest wyższa niż średnia woj. (stan na IX 17r). Dodatkowo UP należą do min. 1 z grup: os 50+ min. 32% i ON min. 10%,a łącznie min. 103 os tj. 41%; długotrwale bezrobotni – min. 25 os; os, z niskimi kwalifikacjami min 75 os; bezrobotni mężczyźni 30 – 49 lat (wg def. SzOOP, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnej z w/w grup)- 23 os (max 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie). Wśród ww GD min.28 os tj. 11% to os opiekujące się os. zależną. Cel zostanie osiągnięty do 2020-05-31. Dalej zwani – UP.

Planowane efekty:

Projekt będzie realizowany od czerwca 2018r do maja 2020 r. w Małopolsce na terenie 16 powiatów: wielicki, miechowski, wadowicki, m. Tarnów, oświęcimski, gorlicki, brzeski nowotarski proszowicki, tarnowski, olkuski, nowosądecki limanowski chrzanowski tatrzański, dąbrowski. 250 UP otrzyma kompleksową, zindywidualizowaną ofertę wsparcia która odpowiada zarówno na ich potrzeby jak i rynku pracy: 100% IPD, następnie 180 kurs zawodowy z egzaminem, który w 80% kończy uzyskanie uprawnień/certyfikatu (kwalifikacje), a 20% kompetencje, 150 UP odbędzie wysokiej jakości 4 m-c staż zawod. Przez cały okres proj. wszyscy UP skorzystają z pośrednictwa pracy, a potrzebujący coaching ds. opieki nad os. zależną i wsparcie psychologiczne oraz warsztaty aktywizacji. Nad motywacją uczestników oraz systematycznym realizowaniem celów zawodowych czuwać będzie Mentor zawodowy, z których usług skorzysta min. 220 UP. Wynikiem projektu jest wysoka efektywność zatrudnieniowa i wskaźnik podjęcia zatrudnienia.

Wartość projektu: 2 837 757,25 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2 412 093,66 zł
Dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 235 783,59 zł

W ramach Projektu OFERUJEMY wsparcie doradcy zawodowego, BEZPŁATNE KURSY ZAWODOWE dostosowane indywidualnie do potrzeb każdego Uczestnika m.im – Kosmetyczne, Gastronomiczne, Księgowe, Komputerowe, Fryzjerskie, Operator CNC, Operator koparki, Spawacz metodą MIG, MAG, TIG, Prawo jazdy zawodowe, Opiekun osób starszych.

Każdy kurs zawodowy kończy się egzaminem dającym potwierdzenie nabycia kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych po którym zorganizujemy minimum 3 MIESIĘCZNY STAŻ ZAWODOWY– stypendium wynosi 1.017,40 zł „na rękę”

Projekt dostosowany do potrzeb i oczekiwań osób niepełnosprawnych poprzez Biuro projektów bez barier logistycznych i architektonicznych tj. wszystkie pomieszczenia i sale z dostępem dla ON (łazienki, podjazd, wyznaczone miejsce parkingowe), dobry dojazd komunikacją publiczną. Staże i kursy dla ON organizowane w firmach, u pracodawców bez barier logistycznych i architektonicznych.

Istotą zaplanowanych w projekcie działań jest ułatwienie niepełnosprawnym Uczestnikom Projektu dostępu do fachowej, rzetelnej oraz usystematyzowanej informacji o sposobie podniesienia poziomu kwalifikacji i zdobywania doświadczenia zawodowego, oraz możliwości ich realizacji poprzez udział  w  projekcie. 

Zapewniamy również:

 • zwrot kosztów dojazdu na kurs i staż
 • stypendium szkoleniowe
 • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną (dziecko / os. niepełnosprawna)

Skontaktuj się z nami – udział w Projekcie to szansa dla Ciebie
NIE CZEKAJ LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Więcej informacji pod numerem telefonu: 735 978 107

Biuro Projektu ul. Kochanowskiego 32/pok. nr 4/ 33-100 Tarnów
czynne: poniedziałek- piątek w godzinach 08:00-15:00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji o projektach – kliknij tu


Projekt “Moja Praca”