Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

       Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

AKTUALNOŚCI                      REKRUTACJA                   ZAPYTANIE OFERTOWE                   GALERIA

Izba Rzemieślnicza w Tarnowie, jako podmiot prowadzący niepubliczną Rzemieślniczą Zasadniczą Szkołę Zawodową, bierze udział w partnerskim projekcie systemowym Województwa Małopolskiego „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce„. Głównym celem projektu jest wzmocnienie kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach, lepsze powiązanie jego oferty z potrzebami rynku pracy oraz poprawa społecznego wizerunku kształcenia zawodowego.

Rzemieślnicza szkoła zawodowa, jako jedna z nielicznych, niepublicznych placówek edukacyjnych w Małopolsce, otrzymała dofinansowanie na realizację form wsparcia w postaci realizacji programu rozwojowego szkoły i zakupu wyposażenia. Program zakłada zdobywanie przez uczniów dodatkowych kwalifikacji w branżach zawodowych takich jak usługowa, mechaniczna, gastronomiczna i budowlana.

Beneficjentami projektu są uczniowie ostatnich klas Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w grupach zawodów usługowych, gastronomicznych, mechanicznych i budowlanych. Zgodnie z harmonogramem zajęć, od początku działań projektowych, corocznie  przez jeden semestr, około 80 uczestników bierze udział w zajęciach doskonalących ICT – wzmacniających kompetencje kluczowe z wykorzystaniem branżowej technologii informatycznej i zajęciach doskonalących branżowy język angielski. Na  zakończenie I etapu kursów każdy beneficjent otrzymuje certyfikat potwierdzający  udział w zajęciach.

Dla uczniów przygotowana jest oferta zajęć pozaszkolnych w postaci atrakcyjnych, bezpłatnych kursów dających dodatkowe uprawnienia zawodowe. Do wyboru są kursy prawa jazdy, stylizacji i wizażu, kurs  kelnersko-barmański, kosmetyczny, operatora wózka widłowego, operatora koparko-ładowarki, obsługi małej firmy. Beneficjentom, którzy uczestniczą w zajęciach i pozytywnie zdadzą egzamin końcowy, uroczyście wręczane są zaświadczenia ukończenia kursów – specjalistycznych zajęć branżowych, które umożliwiały nabywanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień zawodowych. W przypadku  kursów obsługi wózków  widłowych i żurawi przeładunkowych, uczniowie  zdają egzamin przed komisją Dozoru Technicznego, uzyskując  legitymacje potwierdzającą zdobycie kwalifikacji do obsługi urządzeń transportowych. Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu wydawane jest z logo UE w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Jednym z kluczowych elementów projektu była możliwość doposażenia wiodących szkół, kształcących w poszczególnych branżach w sprzęt techno – dydaktyczny służący podniesieniu jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w ramach tzw. cross-financingu. (10 % wartości projektu). W efekcie przyznanej dotacji Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa przy Placu Dworcowym 5A zakupiła (jedno z najnowocześniejszych w regionie) wyposażenie wyremontowanej, szkolnej pracowni informatycznej w postaci nowych zestawów komputerowych  ze specjalistycznym, branżowym oprogramowaniem.

Dodatkowo w szkole w ramach projektu przygotowano program doradztwa edukacyjno – zawodowego, umożliwiający grupowe i indywidualne doradztwo dla uczniów, w zakresie planowania kariery edukacyjno – zawodowej. Założono zostały nadrzędne cele miękkie takie jak kształtowanie umiejętności poznawania siebie w kontekście planowania życia zawodowego dla uzyskania pełni sukcesu; podniesienie umiejętności i kompetencji społecznych oraz zawodowych wśród beneficjentów projektu; podniesienie umiejętności pracy z informacją zawodową i edukacyjną, podniesienie umiejętności i kompetencji społecznych oraz zawodowych wśród beneficjentów projektu przez pogłębienie zdolności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy. Doradztwem zawodowo-edukacyjnym,  indywidualnym i grupowym obejmowanych jest w ciągu roku szkolnego po około 80 BO. Tematyka doradztwa obejmuje takie tematy jak poznanie siebie, komunikację interpersonalną, sposoby poszukiwania informacji i pracy z informacją, asertywność w życiu zawodowym – rozwiązywanie konfliktów w relacjach zawodowych, kompetencje kluczowe, przygotowanie portfolio zawodowego, planowanie kariery zawodowo-edukacyjnej.

Uznając rozwój kształcenia zawodowego za priorytetowe wyzwanie w obszarze edukacji, partnerski projekt Izby Rzemieślniczej z Województwem Małopolskim  koncentruje swoje działania na podniesieniu jakości kształcenia zawodowego w regionie tarnowskim przez kolejne pięć lat, do 2014r. włącznie z możliwością wydłużenia działań projektowych w roku 2015.