Pracodawco, planujesz zatrudnić młodocianego? Poniżej prezentujemy obowiązujące przepisy prawa pracy

  • -

Pracodawco, planujesz zatrudnić młodocianego? Poniżej prezentujemy obowiązujące przepisy prawa pracy

Category : Izba

Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 dotychczasowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa przekształciła się w Branżową Szkołę I Stopnia.

Na lata szkolne 2017/2018, 2018/2019 oraz 2019/2020 do branżowej szkoły I stopnia zaplanowane jest przeprowadzanie rekrutacji dla absolwentów gimnazjum, a od roku szkolnego 2019/2020 rekrutacja uwzględniać będzie pierwszy rocznik absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.

W 2019 roku w kolejce do szkół branżowych ustawią się więc nie tylko absolwenci gimnazjów, ale także 8 klas szkół podstawowych. Łącznie ponad dwukrotnie więcej kandydatów niż rok wcześniej.

Kim jest pracownik młodociany?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, pracownikiem młodocianym jest osoba która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 roku życia.

Osoba, która ukończyła 18 lat w trakcie nauki w ośmioletniej szkole podstawowej, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym ukończyła tę szkołę.

Młodociany tak jak dotychczas ma przedstawić:
– świadectwo ukończenia szkoły (w roku szkolnym 2019/2020 jeszcze gimnazjum lub po raz pierwszy – szkoły podstawowej)
– świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża jego zdrowiu.

Pracodawca powinien zawrzeć z pracownikiem młodocianym umowę na czas nieokreślony jednak na okres nie krótszy niż czas kształcenia, czyli 36 miesięcy.
Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego powinna określać w szczególności:
1) rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy);
2) czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego;
3) sposób dokształcania teoretycznego;
4) wysokość wynagrodzenia.

Pracodawco pamiętaj, że zatrudniając pracownika młodocianego, należy:
– przestrzegać krótszych norm czasu pracy:
◦ do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę,
◦ powyżej 16 lat – 8 godzin na dobę,
◦ w okresie ferii szkolnych nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu),
w tym przerw w pracy:
◦ Przerwa w pracy, obejmująca porę nocną, dla pracownika młodocianego powinna trwać nie mniej niż 14 godzin, ponadto pracownik młodociany w każdym tygodniu powinien mieć zapewniony 48-godzinny, nieprzerwany odpoczynek, obejmujący niedzielę.
◦ Przerwa na drugie śniadanie lub obiad dla młodocianego także musi być dłuższa. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy nieletniego jest dłuższy niż 4,5 godziny, to pracodawca musi udzielić mu przerwy trwającej nieprzerwanie 30 minut. Przerwa wliczana jest do czasu pracy.

– poddać go wstępnym badanim lekarskim przed przyjęciem do pracy oraz okresowym i kontrolnym w czasie zatrudnienia,

– przeszkolić go w dziedzinie bhp tj. przeprowadzić szkolenie wstępne (instruktaż ogólny i stanowiskowy) oraz szkolenie okresowe,

– udzielać mu urlopów wypoczynkowych i bezpłatnych
• z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy – 12 dni roboczych,
• po roku pracy – 26 dni.
• po przepracowaniu roku młodociany ma prawo do urlopu w wymiarze 38 dni (12+26).
• wymiar następnego urlopu wypoczynkowego wynosi 26 dni roboczych,
• w roku kalendarzowym, w którym młodociany kończy 18 lat, przysługuje mu urlop w wymiarze 20 dni – jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.
• urlopu należy udzielić w okresie ferii szkolnych.
• młodocianemu, który nie nabył prawa do urlopu, pracodawca może, na jego wniosek, udzielić zaliczkowo urlopu w okresie ferii szkolnych.
• Pracodawca jest obowiązany na wniosek młodocianego, udzielić mu w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze nieprzekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy. Okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

– prowadzić ewidencję pracowników młodocianych.

– zapewnić mu szczególną ochronę zdrowia podczas pracy, uwzględniając ryzyko wynikające z jego braku doświadczenia i nieświadomości potencjalnych zagrożeń,

– zapewnić mu pracę w warunkach niestwarzających zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia,

– zapewnić mu nadzór nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu,

– informować go o zagrożeniach i ryzyku zawodowym,

– organizować mu przerwy w pracy w celu odpoczynku w warunkach odizolowania od czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia,

– sporządzić wykaz prac wzbronionych młodocianym
• Wykaz prac wzbronionych obejmuje prace, przy których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia i niebezpieczne oraz prace szczególnie uciążliwe i zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu.
• Są to prace:
◦ związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, wymuszoną pozycją ciała oraz zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu,
◦ w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych, stwarzające zagrożenie wypadkowe. Uwaga! W ustaleniu prac wzbronionych musi uczestniczyć lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad młodocianym.
◦ wykaz prac wzbronionych ustala w drodze rozporządzenia Rada Ministrów

W przypadku nadgodzin i nocnych zmian Kodeks pracy jest nieugięty. Kategorycznie zabrania pracować młodocianym w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej, która przypada pomiędzy godziną 22.00 a 6.00 rano.
Pracodawco, pamiętaj, że masz bezwzględny zakaz, od którego nie ma odstępstw.

Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych

Pracodawca, który chce zatrudnić młodocianego pracownika w celu nauki zawodu, może ubiegać się o zwrot kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne. Ochotnicze Hufce Pracy mogą zrefundować koszty do wysokości najniższych stawek obowiązujących w okresie, za który jest dokonywana refundacja na podstawie umowy zawartej z pracodawcą lub organizacją zrzeszającą pracodawców.

Wniosek o zawarcie umowy o refundację wraz z kompletem dokumentów pracodawcy zatrudniający młodocianych w formie szkolnej mogą składać w terminie od 1 stycznia do 15 listopada każdego roku.

Pracownik młodociany w okresie nauki zawodu ma prawo do wynagrodzenia obliczanego w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez GUS.
Powinno ono wynosić:
• nie mniej niż 4 proc. w pierwszym roku nauki,
• nie mniej niż 5 proc. w drugim roku nauki,
• nie mniej niż 6 proc. w trzecim roku nauki.

Kwoty wynagrodzeń pracowników młodocianych (uczniów) określone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie to kwoty minimalne. Pracodawca może wypłacać uczniom wynagrodzenie wyższe – czy to w postaci wyższego wynagrodzenia zasadniczego, czy też w postaci premii uznaniowej za wyniki pracy czy za wyniki w nauce.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
1. w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Termin składania wniosku:
Wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.