FORMY WSPARCIA

Podczas Udziału w Projekcie weźmiesz udział w następujących formach wsparcia:

  1. Spotkanie diagnostyczne z Doradcą Zawodowym – w celu określenia motywacji i gotowości do pracy nad swoim rozwojem (około godziny)
  2. Indywidualne spotkania z Doradcą Zawodowym – celem opracowania Indywidualnego Planu Działania (IPD), (minimalnie 6 godzin indywidualnych spotkań)
  3. Samodzielne działania na rzecz aktywizacji – opracowanie strategii własnej aktywności zawodowej, edukacyjnej, społecznej przy wsparciu przydzielonego Mentora z którym UP utrzymujesz kontakt przez cały okres udziału w projekcie (kontakt minimum 1 raz w tygodniu, forma spotkania, mail, skype, rozmowa telefoniczna).
  4. Kurs zawodowy – otrzymasz wsparcie w postaci  kursu zawodowego (samodzielnie wybrany bon szkoleniowy lub zorganizowany przez Izbę kurs szkoleniowy) który będzie trwał średnio 150 godzin. Kurs zawodowy będzie realizowany wg standardu usług edukacyjnych (60% zajęć praktycznych 40% teoretycznych). Każdy kurs kończyć się będzie egzaminem dającym certyfikat i / lub uprawnienia do wykonywania zawodu. 

Stypendium Szkoleniowe zostaje przyznane osobom  realizującym  kurs zawodowy w wysokości 997,40 zł netto plus ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

  1. Bon na zasiedlenie  (opcjonalnie)–  szczególna forma wsparcia – warunkiem jej otrzymania jest podjecie  pracy / działalności gospodarczej poza swoim miejscem zamieszkania – powyżej 80km/ dojazd minimum 3 godziny. Bon obejmuje zwrot kosztów w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę plus ubezpieczenie społeczne,
  2. Strefa ProActiv – w ramach strefy ProActiv odbędą się spotkania grupowe (4h) dotyczące rynku pracy z zakresu komunikacji, asertywności, tworzenia CV itp. Każdy weźmie udział w minimum trzech spotkaniach.
  3. Staże zawodowe (opcjonalnie) – średnio trzymiesięczne staże zawodowe – wysokość stypendium stażowego zgodna jest z ustawą o promocji zatrudnienia i rynku pracy (997,40 zł plus opłacone ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe). W trakcie odbywania stażu zawodowego przysługuje zwrot kosztów dojazdu do wysokości 100,00 zł  miesięcznie za okres odbywania stażu.
  4. Wyjście z grupy NEET – każdy zostanie objęty pośrednictwem pracy przez całą ścieżkę udziału w projekcie, Spotkania będą się odbywały minimum co 2 miesiące z każdym z UP.


Projekt „Praca dla Młodych“ współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.