AKTUALNOŚCI

Staże zagraniczne „Terminarz wyjazdów 2018”
ZAGRANICZNE STAŻE ZAWODOWE UCZNIÓW RZEMIEŚLNICZEJ SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA
W TARNOWIE I PILZNIE

W roku szkolnym 2017/2018 w ramach programu Erasmus+ zaplanowano dla uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez Izbę Rzemieślniczą w Tarnowie bogatą ofertę wyjazdów na zagraniczne mobilności do Hiszpanii.
Aktualnie rozpoczęto rekrutację na następujące staże;
1/ TERMINATOR 2 TURNUS IV 12 uczniów (bez kucharzy i cukierników)
Od 2018-01-15 do 2018-02-09 Czas trwania (bez podróży) = 26 dni
2/ TERMINATOR 2 TURNUS V 12 uczniów (bez kucharzy i cukierników)
Od 2018-04-09 do 2018-05-04 Czas trwania (bez podróży) = 26 dni
3/ HISZPAŃSKIE PRZYSMAKI 24 uczniów (kucharze + cukiernicy)
Od 2018-02-12 do 2018-02-23 Czas trwania (bez podróży) = 12 dni
4/ HISZPAŃSKIE PRZYSMAKI 12 nauczycieli /pracodawcy (kucharze + cukiernicy)
Od 2018-02-19 do 2018-02-24 Czas trwania (bez podróży) = 6 dni
Do udziału w praktykach w Sewilli rekrutowani są uczniowie drugich i trzecich klas, kształcący się w takich zawodach jak: kucharz, cukiernik, fryzjer, mechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy oraz zawody branży budowlanej. Językiem obowiązującym na praktykach w Hiszpanii będzie j. hiszpański. Organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom przygotowanie pedagogiczne, psychologiczne, językowe i kulturowe poprzedzające wyjazd na praktyki oraz kontynuowane za granicą. Beneficjentem staży jest Izba Rzemieślnicza w Tarnowie oraz Fundacja Delta, która w konsorcjum z dwoma rzemieślniczymi szkołami w Tarnowie i Pilznie organizuje innowacyjny projekt staży, kierowany również dla kadry – nauczycieli i pracodawców oraz głównie uczniów w zawodach kucharz i cukiernik.
Głównym cele projektów jest zwiększenie potencjału zawodowego uczestników oraz szansy zatrudnienia poprzez wsparcie ich mobilności ponadnarodowej oraz zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego przez stworzenie możliwości odbycia stażu zagranicznego wprowadzającego uczniów na europejski rynek pracy.
Do udziału w projekcie mogą przystąpić osoby spełniające poniższe wymagania:
– są uczniami Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I Stopnia w Tarnowie lub Pilznie,
– kształcą się w zawodach wymienionych wcześniej, ukończyli co najmniej pierwszy rok nauki zawodu objęty projektem, odbyli min. 1500 godz. praktyki zawodowej,
– uzyskują pozytywne oceny z przedmiotów zawodowych i odbytych praktyk zawodowych (min. ocena dobra),
– wykazują znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym oraz gotowość do intensywnej nauki j. hiszpańskiego,
– cechuje ich nienaganne zachowanie, otrzymają pozytywną opinię z praktyki oraz wychowawcy i pedagoga szkolnego. Każdy uczestnik musi wziąć udział we wszystkich rodzajach zajęć przygotowujących, objętych projektem tj. konsultacjach z języka angielskiego, kursie języka hiszpańskiego oraz przygotowaniu kulturowo-pedagogiczno-psychologicznym.
Osoby spełniające warunki, składają u wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego wypełniony formularz aplikacyjny o zakwalifikowanie do udziału w projekcie wraz z wymaganymi dokumentami, w tym wydruku z dziennika (z aktualnego semestru) z ocenami, ilością godzin opuszczonych, uwagami o zachowaniu.


DNI OTWARTE PROGRAMU ERASMUS+

W dniu 25 kwietnia 2017r. w RZSZ w Tarnowie zorganizowano DNI OTWARTE PROGRAMU ERASMUS+. Impreza odbyła się w połączeniu z Otwartymi Dniami Szkoły oraz promowała projekt „Terminator 2 – zagraniczne praktyki uczniów tarnowskiego rzemiosła” realizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Tarnowie w programie Erasmus+. Podsumowano rezultaty dwóch turnusów staży zagranicznych w Niemczech i Hiszpanii. W programie były pokazy zawodowe stażystów oraz degustacja zagranicznych przysmaków. 24 uczestników zakończonych staży – uczniowie RZSZ w Tarnowie i Pilźnie prezentowali swoje osiągnięcia, przedstawiano filmy i zdjęcia z praktyk u zagranicznych pracodawców w Sewilli i Erfurcie. Wśród zaproszonych gości znajdowali się uczniowie okolicznych gimnazjów, pracodawcy zatrudniający w swoich firmach pracowników młodocianych – uczestników staży w Niemczech lub Hiszpanii. Przeprowadzono prezentację zdobytych umiejętności zawodowych i nowej wiedzy dla zgromadzonych uczniów macierzystej szkoły i zaproszonych gimnazjów. Nabyte podczas zagranicznych mobilności kwalifikacje prezentowały fryzjerki – uczestniczki projektu Terminator, biorące udział w prowadzonym pokazie fryzjerskim. Kucharze przygotowali smakowity poczęstunek w postaci tradycyjnego, hiszpańskiego dania paella. Cukiernicy częstowali własnoręcznie przygotowanymi ciastami według receptur z hiszpańskich cukierni. Elektromechanicy i mechanicy samochodowi urządzali pokazy na specjalnie przygotowanym stanowisku diagnostycznym. Zwiedzający mogli zapoznawać się działającymi modelami oprzyrządowania oraz słuchać fachowych objaśnień na temat nowinek technicznych funkcjonujących w nowoczesnych samochodach. Prezentacje zorganizowane były na sali gimnastycznej oraz w szkolnych pracowniach. W sali nr 3 trwał pokaz filmów ze zrealizowanych zagranicznych staży, zorganizowano wystawę zdjęć ze staży oraz częstowano przygotowanymi specjałami.


DNI OTWARTE PROGRAMU ERASMUS+

Zapraszamy pracodawców i wszystkich zainteresowanych w dniu 1 czerwca do Rzemieślniczej RZSZ  na Dni otwarte szkoły, gdzie uczestnicy wyjazdów na staże  do Hiszpanii i Niemiec  będą prezentować zdobyte u zagranicznych pracodawców umiejętności zawodowe.

W programie pokazy zawodowe i degustacja zagranicznych przysmaków.

ZAPRASZAMY od 10.00 na Plac Dworcowy 5A w Tarnowie 

„FILM ZE STAŻY III TURA”:

https://izbarzemieslnicza.tarnow.pl/?page_id=2962

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA CERTYFIKATÓW EUROPASS MOBILNOŚĆ W PILŹNIE

Wniosek aplikacyjny projektu Terminator… zakłada po zakończeniu praktyk zagranicznych organizację działań upowszechniających rezultaty projektu. Dlatego też 31 marca 2016r. zorganizowana została uroczystość wręczenia certyfikatów Europass Mobilność, z udziałem uczniów szkoły zawodowej w Pilźnie, rodziców uczniów uczestniczących w mobilności oraz zaproszonych pracodawców. Władze samorządowe reprezentował Pan Andrzej Reguła Starosta Powiatu Dębickiego, zarząd Izby Rzemieślniczej występował w osobach prezesa Pana Jana Błaszkiewicza i dyrektora Izby pana Franciszka Uszko. Każdy z 13 uczestników otrzymał certyfikat Europass Mobilność, certyfikat od pracodawcy – dokumenty w dwóch wersjach językowych oraz świadectwo ukończenia kursów przygotowujących do wyjazdu na staż.

Zaproszony przedstawiciel WUP w Tarnowie Pani Monika Włudyka doradca zawodowy, przedstawiła prezentację na temat „Kompetencje uczniów, uczestnictwo w mobilnościach zagranicznych i ich wpływ na zwiększenie zatrudnialności”.

Uczestnicy mobilności przedstawili krótkie prezentacje zdobytych umiejętności zawodowych i nowej wiedzy, zaprezentowany został również film ze staży w Niemczech i Hiszpanii.

Zapraszamy do obejrzenia Galerii

Wręczenie Europass Mobilność uczestnikom RZSZ w Tarnowie

Dnia 9 marca 2016r. o godz. 9.40 na sali gimnastycznej Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Tarnowie przy Pl. Dworcowym 5A odbyło się spotkanie podsumowujące zagraniczne staże i uroczystość wręczenia Certyfikatów potwierdzających udział uczniów naszej szkoły w zagranicznych mobilnościach w Erfurcie i Sevilli w programie Erasmus+. Spotkanie poświęcone było realnym efektom 5-cio tygodniowych staży zagranicznych 11 uczniów RZSZ w Tarnowie oraz problemom wzmacniania konkurencyjności uczestników na krajowym i europejskim rynku pracy poprzez dostosowanie ich kwalifikacji i umiejętności do potrzeb rynkowych. W spotkaniu wzięli udział uczniowie RZSZ w Tarnowie, zaproszeni lokalni pracodawcy u których są zatrudnieni uczestnicy.

Każdy z uczestników otrzymał certyfikat Europass Mobilność, certyfikat od pracodawcy i świadectwo ukończenia kursów przygotowujących do wyjazdu na staż.

Pani Monika Włudyka doradca zawodowy z WUP w Krakowie Oddział Zamiejscowy w Tarnowie, przedstawiła prezentację na temat „Kompetencje uczniów, uczestnictwo w mobilnościach zagranicznych i ich wpływ na zwiększenie zatrudnialności”. Zapraszamy do obejrzenia galerii 

TRZECIA TURA STAŻY ZAGRANICZNYCH PROJEKTU TERMINATOR

 

Rozpoczęła się kolejna, trzecia edycja staży zawodowych w projekcie Izby Rzemieślniczej w Tarnowie – programu Erasmus+ realizowanym w partnerstwie z  Izbą Rzemieślniczą z Erfurtu i Move On Solutions z Sewilli. Trwają 5-tygodniowe mobilności w Niemczech i Hiszpanii dla dwóch 12- osobowych grup uczniów Rzemieślniczej ZSZ z Tarnowa i Pilzna. Wyjazd na staże zawodowe zaplanowany jest w terminie od 15 lutego 2016r. do 18 marca 2016r.

W stażach w Erfurcie biorą udział uczniowie w  następujących zawodach; 6 fryzjerek, 5 elektromechaników samochodowych, 1 ślusarz. Do Sevilli wyjechali; 4 kucharzy, 3 mechaników samochodowych, 2 elektromechaników samochodowych, 2 cukierników, 1 fryzjerka.

Wyjazd poprzedziło przygotowanie  kulturowo-językowe, psychologiczne i pedagogiczne. Wszyscy uczestniczyli w kursach językowych, podstawowym kursie j. niemieckiego i hiszpańskiego – przygotowanie kontynuowane jest/było w Niemczech i Hiszpanii. Uczestnicy korzystali z konsultacji z j. angielskiego przy tworzeniu szeregu niezbędnych aplikacji na staże. Dodatkowo przeszkoleni zostali z podstaw komunikacji międzykulturowej, kontynuacja w Sewilli i Erfurcie; zapoznanie z historią, kulturą, zabytkami regionu Turyngii i Andaluzji. Odbyło się przygotowanie psychologiczne poświęcone  radzeniu sobie ze stresem, rozłąką i nowym środowiskiem. Każdy objęty został wsparciem pedagogicznym gdzie uzgodniono indywidualne cele zawodowo-edukacyjne i zapoznano z indywidualnym programem stażu uzgodnionym z partnerem. Określono pułap umiejętności do nabycia przez uczestników w trakcie stażu, klasyfikowanych według Europejskiej Ramy Kwalifikacji na poziomie 2 – 3. Wraz z uczestnikami wyjechały na staże dwie osoby jako opiekunowie stażystów. Zorganizowano podróż grupową, pod nadzorem opiekunów, przejazd do Erfurtu odbywa się podstawionym busem z Pilzna/Tarnowa, do Hiszpanii uczestnicy lecieli samolotem z Warszawy do Malagi a stamtąd podstawianym busem do hostelu w Sevilli.

Uczestnicy na wyjeździe zakwaterowani są w wybranych wcześniej przez partnerów hostelach, w Sewilli to kampus studencki Rezydencja Universitaria Fernando Villalon  w podmiejskim Bormujos. W Erfurcie grupa zakwaterowana jest w schronisku młodzieżowym Jugendherberge Erfurt.

W Sewilli Move On Solutions przygotowała następujące miejsca praktyk dla 12 stażystów; zakład fryzjerski Koupas  Peluqueros, warsztat samochodowy Norauto S.A.U. i Ford Ferii – Movil S.A., restauracje Perro Viejo Tapas Bar oraz Bar Antojo, cukiernia Confitería la Campana S.L. Izba Rzemieślnicza w Erfurcie zorganizowała staże dla 12 osóbfirmach samochodowych – Auto-Flügel GmbH, Autohaus Glinicke GmbH & Co. KG, Russ & Janot GmbH oraz zakładach fryzjerskich Friseursalon Suite 406, Frisör Klier i firmie ślusarskiej Metallbau Loht.

Po pracy w wolnych chwilach uczestnicy zapoznają się z historią, kulturą, zabytkami regionu Turyngii i Andaluzji. Zrealizowano pierwsze zaplanowane wycieczek turystyczno-rekreacyjnych, wyjść na kręgle i lodowisko oraz zwiedzanie zabytków Erfurtu i Sevilli.

Stażyści poznają nowe rozwiązania technologiczne typowe dla regionów i charakterystyczne dla zawodów przez nich reprezentowanych. Mają możliwość rozwoju umiejętności kluczowych, których zdobycie w ich warunkach życiowych byłoby w dużym stopniu utrudnione.

Wkrótce mija połowa stażu – nie wiadomo kiedy i dlaczego tak szybko mija czas! Zapraszamy do obejrzenia galerii 

 

Praktyki polskich uczniów

Zebrać  doświadczenie w zawodzie i języku obcym

 

Erfurt.  Jak powiadomiła nas Izba Rzemieślnicza w Erfurcie,  jej przedstawiciele powitali w poniedziałek dwunastu  uczniow – przedstawicieli tarnowskiego  rzemiosła. Przez kilka tygodni odbywać oni będą praktyki w różnych zakładach rzemieślniczych Erfurtu.

W zakładach piekarskich, cukierniczych, fryzjerskich, metalowych i samochodowych będą  poznawać  miedzy innymi  wymagania tych zakladów oraz będą pogłębiali znajomość  języka niemieckiego.

W czasie całego pobytu w Erfurcie  praktykanci  otrzymują ze strony Izby Rzemieślniczej organizacyjne wsparcie na stażu oraz pomoc w zagospodarowaniu czasu wolnego, a opiekuje sie nimi nauczycielka z Polski ze znajomością języka niemieckiego.

W ramach programu kulturalnego zaplanowano miedzy innymi zwiedzanie muzeum przyrodniczego, wystawy ogrodniczej oraz oprowadzanie po mieście.

Tlumaczyla M.Sadowska

 

„Pierwsze dni na stażu w Erfurcie”

 

Erfurt przyjął ciepło, choć mroźną pogodą 12 uczestników zagranicznych staży, którzy w ramach programu Erasmus+ od 12 października do 13 listopada pracować będą w różnych zawodach u miejscowych pracodawców. Po krótkim powitaniu w Handwerkskammer Erfurt – miejscowej Izbie Rzemieślniczej, gdzie uczestnicy praktyk mieli okazję do przedstawienia się, w towarzystwie przedstawicieli zakladów rzemieślniczych udali się do swoich pracodawców.

Elektromechanicy samochodowi Jakub Zięba, Gabriel Fulara, Bartosz Piątek, Dominik Szpara pracować będą w warsztatach samochodowych Autohaus M. Flügel oraz w Autocenter Kornmaul GmbH, ślusarze Mariusz Pietruszka i Damian Słota w MAE Metall und Anlagebau GmbH oraz w firmie Metallbau Loth, cukiernicy Klaudia Madejska i Bartek Kolak w cukierni Bäckerei und Konditorei Rüger, fryzjerki Kinga Dziadura, Małgosia Gil i Angelika Madeja w salonach fryzjerskich pani Gebhardt, pani Doninger i pani Jülich a piekarz Krzysiek Wojtuła w rodzinnej firmie pana Roth.

Pierwsze wrażenia sa bardzo pozytywne, praktykanci zostali otoczeni troskliwą opieką tak ze strony pracodawców, jak i przedstawicieli Izby Rzemieślniczej w Erfurcie w osobach pani Silke Popp i pana Eicka Baunacka.  Również w lokalnej gazecie Erfurter Allgemeine odnotowano nasze rozpoczęcie staży.

 

Małgorzata Sadowska

Zapraszamy do obejrzenia galerii  – kliknij tutaj

Kliknij aby zobaczyć notatkę z gazety: kliknij tu

„Staże zawodowe w Sewilli rozpoczęte” 

To już druga edycja działań w programie Erasmus+ prowadzonym przez Izbę Rzemieślnicza z Tarnowa. Trwa projekt „Terminator – zagraniczne praktyki uczniów tarnowskiego rzemiosła” realizowany w partnerstwie z firma Move On Solutions – hiszpańskim partnerem z Sevilli.

Kolejna 12 osobowa grupa śmiałków z Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Pilźnie i Tarnowie rozpoczęła 5 tygodniowe praktyki zawodowe w hiszpańskich firmach.  W wyjeździe biorą udział  wybrani zgodnie z zasadami regulaminu rekrutacji w projekcie, uczestnicy w następujących zawodach;  kucharze – Teresa Bryg, Izabela Loś, Martyna Burza i Kacper Żak, mechanicy pojazdów samochodowych – Marcin Kurcz, Jakub Starzyk, Łukasz Mroczek i Dawid Radliński, monterzy instalacji sanitarnych – Arkadiusz Lis i Paweł Stolarczyk, cukiernik – Kamil Piekarczyk oraz fryzjerka Monika Pyzia. W czasie wyjazdu uczniowie przebywają pod opieką pedagogiczną pani Małgorzaty Szatkowskiej – nauczycielki języka angielskiego z RZSZ w Pilźnie.

Unijny projekt Erasmus+ realizowany jest przy wsparciu Izby Rzemieślniczej w Tarnowie reprezentowanej przez Dyrektora pana Franciszka Uszko, natomiast koordynatorem projektu jest pan Mieczysław Urbański.

Wyjazd młodzieży został poprzedzony dwumiesięcznym przygotowaniem kulturowo-językowym i psychologiczno-pedagogicznym, w tym intensywnym kursem  języka angielskiego i hiszpańskiego.  Swoją dobrą znajomością języka hiszpańskiego i angielskiego uczniowie mogli pochwalić się już na pierwszym spotkaniu organizacyjnym z przedstawicielem hiszpańskiej firmy Move On Solutions panem Rafaelem Sanchezem, który był pod wrażeniem ich umiejętności językowych.

Uczestnicy odbyli trwającą niespełna 17 godzin, ale bardzo męczącą podróż samolotem z Krakowa do Madrytu, a następie superexpresem AVE do Sevilli.

Miejscem zamieszkania uczestników jest studencki kampus Fernando Villalon w podmiejskim Bormujos w Sevilli.

Staże zawodowe realizowane będą w firmach działających w Sevilli  takich jak warsztat samochodowy Norauto, cukiernia La Campana, restauracje San Marco i Vertice, zakład fryzjerski Koupas Peluqueros oraz zakład instalacyjny Fontaneria Lama. Uczestnicy odbyli już pierwsze rozmowy kwalifikacyjne z nowymi pracodawcami w języku hiszpańskim i mają za sobą pierwsze ważne dni w nowym zakładzie pracy. Trzymamy kciuki za dobry początek!

Głównym celem uczestników projektu będzie poszerzenie posiadanej wiedzy zawodowej, doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie dokumentu Europass Mobilność.

Życzymy wszystkim uczestnikom przede wszystkim odwagi i wytrwałości w pomyślnym sprostaniu wyzwaniom jakie czekają na nich podczas trwających aż 5 tygodni staży w Sevilli.

Małgorzata Szatkowska

Zapraszamy do obejrzenia galerii  – kliknij tutaj

 

„PRZYGOTOWANIA DO DRUGIEGO WYJAZDU NA STAŻE” 

 

Rusza kolejna, druga już edycja działań w projekcie programu Erasmus+ realizowanym w partnerstwie z  Izbą Rzemieślniczą z Erfurtu i Move On Solutions z Sewilli. Trwa organizacja 5-tygodniowych staży zawodowych w Niemczech i Hiszpanii dla dwóch 12- osobowych grup uczniów Rzemieślniczej ZSZ z Tarnowa i Pilzna. Rekrutacja do udziału w  stażach prowadzona była z zasadami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Wyjazd na staże zawodowe zaplanowany został w terminie od 12 października do 13 listopada br.

Do udziału w stażach w Erfurcie przygotowują się następujące grupy zawodowe; 3 fryzjerów, 4 elektromechaników samochodowych, 2 ślusarzy, 2 cukierników i 1 piekarz. Do Sevilli wyjeżdżają; 4 kucharzy, 4 mechaników samochodowych, 2 monterów instalacji sanitarnych, 1 cukiernik, 1 fryzjer.

Wyjazd poprzedza trwające jeszcze przygotowanie  kulturowo-językowe, psychologiczne i pedagogiczne. Wszyscy uczestniczą w kursach językowych, podstawowym kursie j. niemieckiego i hiszpańskiego – przygotowanie kontynuowane było w Niemczech i Hiszpanii w zakresie uwzględniającym słownictwo powiązane bezpośrednio ze środowiskiem pracy. Uczestnicy korzystali z konsultacji z j. angielskiego przy tworzeniu szeregu niezbędnych aplikacji na staże. Dodatkowo przeszkoleni zostali z podstaw komunikacji międzykulturowej, kontynuacja w Sewilli i Erfurcie; zapoznanie z historią, kulturą, zabytkami regionu Turyngii i Andaluzji. Odbyło się przygotowanie psychologiczne poświęcone  radzeniu sobie ze stresem, rozłąką i nowym środowiskiem. Każdy objęty został wsparciem pedagogicznym gdzie uzgodniono indywidualne cele zawodowo-edukacyjne i zapoznano z indywidualnym programem stażu uzgodnionym z partnerem. Określono pułap umiejętności do nabycia przez uczestników w trakcie stażu, klasyfikowanych według Europejskiej Ramy  Kwalifikacji na poziomie 2 – 3. W związku z wymaganiami wniosku aplikacyjnego, wybrano dwie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami na opiekunów pedagogicznych stażystów. Zorganizowano podróż grupową, pod nadzorem opiekunów, przejazd do Erfurtu odbędzie się najkorzystniejszym środkiem transportu – podstawionym busem, do Hiszpanii zaplanowano przelot samolotem z Krakowa do Madrytu i podróż super ekspresem do Sevilli.

Aktualnie podpisywane będą indywidualne umowy stażowe z uczestnikami w których określono okres stażu, wysokość dofinansowania i sposób przekazania funduszy oraz warunki ubezpieczenia. Uczestnicy na wyjeździe zakwaterowani będą w wybranych wcześniej przez partnerów hostelach, w Sewilli to kampus studencki Rezydencja Universitaria Fernando Villalon  w podmiejskim Bormujos. W Erfurcie grupa będzie zakwaterowana w schronisku młodzieżowym Jugendherberge Erfurt. Trzymamy kciuki za szczęśliwy początek stażu.

Zapraszamy do obejrzenia GALERII – KLIKNIJ


W dniu 19 czerwca Izba Rzemieślnicza gościła przedstawiciela hiszpańskiej firmy Euro Moving pana Rafaela Sancheza

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 19 czerwca Izba Rzemieślnicza gościła przedstawiciela hiszpańskiej firmy Euro Moving pana Rafaela Sancheza. Spotkanie zorganizowano w związku z realizacją partnerskich, unijnych projektów staży zawodowych uczniów rzemieślniczych ZSZ z Tarnowa i Pilzna. Izba Rzemieślnicza MiŚP w Tarnowie  współpracuje z Euro Moving od 2012 r. realizując projekty “Praktyki w Hiszpanii – szansa dla uczniów rzemieślniczych szkół zawodowych z Tarnowa i Pilzna”  programu Leonardo da Vinci oraz “Terminator – zagraniczne praktyki uczniów tarnowskiego rzemiosła” w programie Erasmus+ zaplanowanym do 2016r. Do tej pory w Sevilli zorganizowano 4 staże zawodowe łącznie dla grupy 57 uczniów ze szkoły zawodowej z Tarnowa i Pilzna. Planowane jeszcze 2 wyjazdy (łącznie 24 uczestników). Hiszpański parter wzorowo wywiązuje się z obowiązków umowy partnerskiej, przygotowując atrakcyjne miejsca staży i zakwaterowania, organizując i nadzorując praktyki, dzięki czemu wszyscy uczestnicy ukończyli staże potwierdzone zdobyciem certyfikatów Europass MobilityMove on Solutions S.L. (nazwa handlowa EuroMoving) jest organizacją szkoleniową działającą w Sewilli (Hiszpania), zajmującą się promocją i koordynacją projektów edukacyjnych i związanych z kulturą w ramach programów finansowanych przez Dyrektorat Generalny Edukacji i Kultury UE. Podczas pobytu w Tarnowie gość z Hiszpanii zwiedził rzemieślnicze placówki edukacyjne – szkoły przy Placu Dworcowym i ul. Kochanowskiego. Spotkał się z uczniami RZSZ, uczestnikami już zrealizowanych wyjazdów stażowych oraz chętnymi do udziału w projekcie. Z władzami Izby Rzemieślniczej omówiono rezultaty dotychczasowej współpracy oraz plany na przyszłość.  •     SEMINARIUM UPOWSZECHNIAJĄCE REZULTATY PROJEKTU

    

   Wszyscy dla których istotny jest problem dalszych losów kształcenia zawodowego i sposobów podniesienia jego jakości wzięli udział w seminarium  podsumowującym pierwszy etap projektu staży zagranicznych, realizowanych przez Izbę Rzemieślniczą MiSP w Tarnowie w partnerstwie z Move on Solutions z Sewilli i Izbą Rzemieślniczą z Erfurtu. Spotkanie poświęcone było realnym efektom 5-cio tygodniowej mobilności zagranicznej 24 uczniów rzemieślniczych szkół zawodowych, którzy uczestniczyli w  projekcie „TERMINATOR – zagraniczne praktyki uczniów tarnowskiego rzemiosła”, realizowanym w ramach programu ERASMUS+.

   Odbyły się dwa seminaria, 23 kwietnia w auli Domu Kultury w Pilźnie oraz 27 kwietnia 2015r. w auli Izby Rzemieślniczej w Tarnowie przy ul. Kochanowskiego 32.

   Udział wzięli uczniowie rzemieślniczych szkół zawodowych, lokalni  pracodawcy u których są zatrudnieni uczestnicy, przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy, oraz przedstawiciele małopolskich Izb Rzemieślniczych i Cechów oraz członkowie Zarządu Izby Rzemieślniczej w Tarnowie.

   W trakcie uroczystości wręczone zostały uczestnikom certyfikaty oraz przeprowadzona została prezentacja zdobytych umiejętności zawodowych i nowej wiedzy.

   Prezentacja obejmowała między innymi informację o sylwetkach uczniów, a także stosowanych w zagranicznych zakładach innowacyjnych technologiach, wykorzystywanych przez stażystów narzędziach, urządzeniach i materiałach oraz  trendach branżowych.

    

   Zapraszamy do obejrzenia GALERII – KLIKNIJ


  • ZAPROSZENIE

   Wszystkie osoby, dla których istotny jest problem dalszych losów kształcenia zawodowego i sposobów podniesienia jego jakości, zapraszamy do udziału w seminarium  podsumowującym pierwszy etap projektu staży zagranicznych, realizowanych przez Izbę Rzemieślniczą MiSP w Tarnowie w partnerstwie z Move on Solutions z Sewilli i Izbą Rzemieślniczą z Erfurtu.

   Spotkanie poświęcone będzie realnym efektom 5-cio tygodniowej mobilności zagranicznej 24 uczniów rzemieślniczych szkół zawodowych, którzy uczestniczyli w  projekcie „TERMINATOR – zagraniczne praktyki uczniów tarnowskiego rzemiosła”, realizowanym w ramach programu ERASMUS+.

   Seminarium odbędzie się w dwóch terminach ;

   23 kwietnia 2015r. w Domu Kultury w Pilźnie  przy ul. Węgierskiej 30 oraz

   27 kwietnia 2015r.  w auli Izby Rzemieślniczej w Tarnowie przy ul. Kochanowskiego 32.

   Kierowane jest do uczniów rzemieślniczych szkół zawodowych, lokalnych  pracodawców u których są zatrudnieni uczestnicy, przedstawicieli władz samorządowych, Urzędu Pracy, przedstawicieli małopolskich Izb Rzemieślniczych i Cechów.

    

   Program seminarium w załączeniu.

   Dodatkowe informacje  Mieczysław Urbański koordynator projektu  Tel. 535 500 466

    

   Z poważaniem

    

   Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Tarnowie

    

   Franciszek  Uszko

  • Kliknij aby pobrać zaproszenie


 • PRZYGOTOWANIA – ORGANIZACJA PIERWSZEGO WYJAZDU NA STAŻE  ZAGRANICZNE 23.02-27.03.201- ZOBACZ GALERIĘ

 • Projekt realizowany w partnerstwie z  Izbą Rzemieślniczą w Erfurcie i firmą  Move on Solutions S.L. w Sewilli polega na organizacji 5-tygodniowych praktyk zawodowych w Hiszpanii oraz Niemczech dla uczniów Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Tarnowie i Pilźnie.

  Wyjazd na praktyki poprzedziła realizacja przygotowania  kulturowo-językowego, psychologicznego oraz wsparcie mentora w tworzeniu przez uczestników własnych koncepcji uczestnictwa w stażu. Uczniowie wzięli udział w kursach językowych: dla uczniów wyjeżdżających do Niemiec: podstawowym kursie j. niemieckiego (przygotowanie jest kontynuowane w Niemczech – w zakresie uwzględniającym słownictwo powiązane bezpośrednio ze środowiskiem pracy); a dla wyjeżdżających do Hiszpanii: podstawowym kursie  j. hiszpańskiego (przygotowanie kontynuowane w Hiszpanii – w zakresie uwzględniającym słownictwo powiązane bezpośrednio ze środowiskiem pracy). Wszyscy uczniowie skorzystali z konsultacji z języka angielskiego przy tworzeniu szeregu niezbędnych aplikacji na staże. Dodatkowo kandydaci na praktyki przeszli szkolenie z podstaw komunikacji międzykulturowej. Przygotowanie kulturowe prowadzone jest również w trakcie trwania praktyk w Sewilli i w Erfurcie. Ustalone zostały zasady pracy w grupie – propozycje dobrania się współlokatorów do wspólnego zamieszkania w hotelach. Uczestnicy zapoznani zostali z historią, kulturą, zabytkami które powinno się zobaczyć. Podano propozycje wycieczek turystyczno-rekreacyjnych po okolicy z uwzględnieniem okresu pozasezonowego.

  Uzupełnieniem przygotowania do wyjazdu było przygotowanie psychologiczne mające na celu ułatwienie radzenia sobie ze stresem, rozłąką i nową sytuacją. Każdy beneficjant objęty został dodatkowym wsparciem pedagogicznym, które miało na celu uzgodnienie indywidualnych celów zawodowo-edukacyjnych, zapoznanie się z indywidualnym programem stażu uzgodnionym z partnerem, a także konsultacje jego zgodności z indywidualną ścieżką kariery beneficjenta. Każda osoba wzięła udział w spotkaniach grupowych dla danego zawodu; fryzjer, sprzedawca, cukiernik, kucharz, mechanik samochodowy, elektromechanik samochodowy i stolarz.

  Program spotkań zakładał zapoznanie z kluczowymi potrzebami, nabywanymi podczas praktyk zagranicznych takimi jak poznanie nowych i regionalnych trendów dla poszczególnych zawodów, poznanie organizacji zagranicznego zakładu rzemieślniczego, zdobycie doświadczenia w pracy w środowisku międzynarodowym, podwyższenie kompetencji językowych – w szczególności słownictwa branżowego, przygotowanie do mobilności pracowników na europejskim rynku pracy.

  Omówione zostały cele sformułowane w programach stażowych dla poszczególnych grup zawodowych, określających umiejętności z zakresu zdobytego doświadczenia zawodowego, zakresu posługiwania się językiem obcym oraz nabytych umiejętności organizacyjnych.

  Określono pułap umiejętności nabytych przez uczestników w trakcie stażu klasyfikowanych według Europejskiej Ramy Kwalifikacji (EQF) na poziomie 2.

  W trakcie spotkań indywidualnych planowano przebieg stażu u zagranicznego pracodawcy z uwzględnieniem określenia efektów końcowych z zakresu nowego doświadczenia zawodowego, zdobytej wiedzy o rynku pracy UE, jak i też pogłębienia umiejętności językowych. Ustalone zostały indywidualne cele edukacyjno – zawodowe oraz szczegółowo zapoznano uczestników  z programem praktyk.

  Podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie oraz przebieg praktyk w Sewilli jest firma pośrednicząca  Move on Solutions S.L. która przygotowała następujące miejsca praktyk; zakłady fryzjerskich Koupas  Peluqueros i Beth, sklep odzieżowy Kahyra, zakład stolarski Gopa Hijos S.L. warsztat samochodowy Norauto S.A.U. i serwis Ford Ferii – Movil S.A. oraz restauracja Arroceria la Plaza.

  Organizacją odpowiedzialną za przygotowanie oraz nadzorowanie praktyk w regionie Turyngii jest Izba Rzemieślnicza w Erfurcie. Zrzesza ona zakłady rzemieślnicze, sama prowadzi centrum szkoleń zawodowych i podczas nawiązanej już współpracy z Izbą w Tarnowie wykazała duże zainteresowanie przyjęciem praktykantów. Uczniowie odbywają praktyki w następujących zakładach; firmach samochodowych – Autohaus M. Flügel GmbH, Automobile Peter GmbH, Senger Kraft GmbH & Co. KG, Autocenter Kornmaul GmbH & Co. KG, Backspezialitäten GmbH Thüringen, Sternenbäck Gera GmbH, sklepach I cukierni Bäckerei und Konditorei Matthias Rüger, Konditorei Stefan Lobenstein, oraz zakładach fryzjerskich Friseursalon Ines Kampke u. Denis Popovic GbR, Friseursalon Winnie Wedemeyer.