Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (kod 712905)

Monter zabudowy

BUD. 11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych  
Nazwa jednostki efektów kształcenia Liczba godzin teoretycznych Liczba godzin praktycznych
BUD. 11.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 15
BUD. 11.2. Podstawy budownictwa 45 15
BUD.11.3. Montaż elementów suchej zabudowy 30 130
BUD.11.4. Wykonywanie robót malarskich 30 20
BUD.11.5. Wykonywanie robót tapeciarskich 30 20
BUD.11.6. Wykonywanie robót posadzkarskich 30 90
BUD.11.7. Wykonywanie robót okładzinowych 20 60
BUD.11.8 Język obcy zawodowy 20
Razem 220 335

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE   przygotowuje uczestnika do uzyskania kalifikacji w zawodzie i uzyskania tytułu zawodowego CZELADNIKA  (Kod zawodu: 712905).

Czas trwania kurs  – 560 godz.  /Część teoretyczna 220 godz. Część praktyczna 340 godz./

Kurs organizowany w formie stacjonarnej/zaocznej lub  w formie on-line, do wyboru przez uczestnika kursu.

Do zadań zawodowych montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie należy: 

– montowanie systemów suchej zabudowy,

– wykonywanie robót malarskich,

– wykonywanie robót tapeciarskich,

– wykonywanie robót posadzkarskich,

– wykonywanie robót okładzinowych

Po ukończeniu kursu absolwent powinien umieć:

– posługiwać się dokumentacją techniczną, normami i instrukcjami w zakresie wykonywanych zadań zawodowych,

– wykonywać przedmiary i obmiary robót murarskich i tynkarskich,

– dobierać materiały do określonych prac murarskich i tynkarskich,

– dobierać, użytkować i konserwować narzędzia, urządzenia i sprzęt do robót murarskich i tynkarskich,

– przygotowywać zaprawy murarskie i tynkarskie,

– wykonywać mury pełne z różnych materiałów, mury z otworami okiennymi i drzwiowymi oraz ściany działowe i nośne,

– wykonywać kominy, mury z kanałami dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi,

– wykonywać mury, stropy i nadproża,

– układać izolację przeciwwilgociową, montować izolację cieplną i akustyczną na ścianach,

– osadzać stolarkę i ślusarkę budowlaną,

– wykonywać  tynki zewnętrzne i wewnętrzne,

– oceniać jakość wykonywanych robót,

– ustalać zakres i czas trwania robót,

– przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych

 

Po ukończeniu Kwalifikacyjnego Kurs Zawodowego kursant otrzymuje zaświadczenie wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej uprawniające do przystąpienia do egzaminu czeladniczego, potwierdzającego  kwalifikacje w  zawodzie .

Egzamin czeladniczy odbywa się przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie.

Po zdaniu egzaminu kursant otrzymuje ŚWIADECTWO CZELADNICZE potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Monter Zabudowy i Robót Wykończeniowych w Budownictwie  (Kod zawodu: 712905).

 

ŚWIADECTWO CZELADNICZE UZANWANE JEST WE WSZYSTKICH KRAJA UE

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego oraz uzyskanie kwalifikacji Montera Zabudowy i Robót Wykończeniowych w Budownictwie umożliwia m.in.: podjęcie zatrudnienia w firmach remontowych lub wykonujących roboty wykończeniowe, przedsiębiorstwach budowlanych, firmach rozbiórkowych lub założenie własnej firmy wykonującej roboty wykończeniowe.

 

Uzyskane kwalifikacje zawodowe są zgodne z:

  • Rozporządzeniem MEN z dnia 13 marca 2017r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, (Dz.U. z 2017, poz. 622)
  • Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, (Dz.U. poz. 652)
  • Rozporządzeniem MEN z dnia 16 maja 2019r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2017, poz. 991)
  • Rozporządzeniem MEN z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. (Dz. U. z 2017, poz. 89)
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910, 1378)

Prosimy o kontakt / formularz zgłoszeniowy

    Zgadzam się na przetwarzanie moich danych w celu kontaktu z Izbą Rzemieślniczą (RODO)