Kursy zawodowe z uprawnieniami

KURSY  ZAWODOWE

Kursy Zawodowe przygotowują uczestnika w zakresie wymaganej teorii i praktyki, do uzyskania tytułu zawodowego czeladnika.

Tytuł zawodowy CZELADNIK jest uznawany we wszystkich krajach UE.

Pracodawcy zarówno w kraju jak i za granicą poszukują profesjonalnie przygotowanych pracowników  posiadających kwalifikacje zawodowe oraz tytuł zawodowy czeladnika.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego adresowaną do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia , która  ukończyła gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową.

SPOSÓB ORGANIZACJI KURSU

Kurs może być realizowany w formie stacjonarnej, zaocznej lub z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość (on-line).

NAUKA ON-LINE

Podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zapewniają:

– dostęp do oprogramowania, które umożliwia synchroniczną i asynchroniczną interakcję między słuchaczami lub uczestnikami a osobami prowadzącymi zajęcia;

– materiały dydaktyczne przygotowane w formie dostosowanej do kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

– bieżącą kontrolę postępów w nauce słuchaczy lub uczestników, weryfikację ich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, w formie i terminach ustalonych przez podmiot prowadzący kształcenie;

– bieżącą kontrolę aktywności osób prowadzących zajęcia.

oraz są obowiązane zorganizować szkolenie dla słuchaczy lub uczestników przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

FORMA ZALICZENIA

Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem w formie walidacji osiągnięć uczestnika kursu, polegającej na ocenie wykonywanych w trakcie nauki projektów i ćwiczeń oraz na podstawie uzyskanych w trakcie kursu ocen.

Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy i otrzymała zaświadczenie o jego ukończeniu może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  – EGZAMINU CZELADNICZEGO.

Egzamin czeladniczy odbywa się przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie.

Po zdaniu egzaminu kursant otrzymuje ŚWIADECTWO CZELADNICZE potwierdzające kwalifikacje w zawodzie .

ŚWIADECTWO CZELADNICZE UZNAWANE JEST WE WSZYSTKICH KRAJA UE.

PODSTAWA PRAWNA

Uzyskane kwalifikacje zawodowe są zgodne z:

  • Rozporządzeniem MEN z dnia 13 marca 2017r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, (Dz.U. z 2017, poz. 622)
  • Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, (Dz.U. poz. 652)
  • Rozporządzeniem MEN z dnia 16 maja 2019r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2017, poz. 991)
  • Rozporządzeniem MEN z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. (Dz. U. z 2017, poz. 89)
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910, 1378)

Monter zabudowy

Elektro mechanik Elektryk

Stolarz