O Izbie

1. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie została założona a następnie powołana Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Tarnowie Wydział I Cywilny Sygn. akt NS Rej. I Rz. 1/90.

KRS: 0000052883   

NIP: 8731567323   

REGON: 001105238

Działalność swą rozpoczęła od 01.01.1985 r.

Siedziba Izby Rzemieślniczej mieści się przy ul. Kochanowskiego 32 w Tarnowie.

Prezesem Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości jest Pan Andrzej Kuta, natomiast Dyrektorem Izby Rzemieślniczej oraz Rzemieślniczego Centrum Szkół Zawodowych jest Pani Barbara Blacha.

Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989r. (Dz. Ustaw Nr 17 poz. 92) oraz Statutu. Izba Rzemieślnicza jest samorządną społeczno – zawodową i gospodarczą organizacją rzemiosła zrzeszającą na zasadzie dobrowolności Cechy i Spółdzielnie Rzemieślnicze oraz inne jednostki. Izba jest Związkiem pracodawców z mocy art. 7 Ustawy o rzemiośle a tym samym samorządem gospodarczym. Izba jest dobrowolnym członkiem Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

2. Celem i zadaniem Izby jest:

– przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł czeladnika i mistrza,

– współdziałanie ze szkolnictwem i rzemieślnikami w zakresie prawidłowego toku szkolenia praktycznego szkolonych uczniów przez rzemieślników,

– reprezentowanie interesów zrzeszonych organizacji i członków wobec terenowych organów administracji państwowej i samorządów,

– udzielanie organizacjom rzemieślniczym, jak i członkom pomocy instruktażowej, doradczej zwłaszcza w zakresie prawnym, organizacyjnym, podatkowym, ekonomicznym, finansowym i bhp,

– współdziałanie z Cechami i Spółdzielniami w sprawach spornych, inicjowanie, koordynowanie i udzielanie pomocy Zrzeszonym organizacjom przy urządzaniu wystaw, giełd, targów, konkursów, propagowanie ofert interesujących środowisko rzemieślnicze,

– promocja i marketing wyrobów i usług rzemiosła,

– prowadzenie kursów podstawowych i okresowych w zakresie BHP i ppoż. dla pracodawców i pracowników zarówno zrzeszonych w Izbie jak i nie,

– prowadzenie kursów pedagogicznych dla rzemieślników szkolących uczniów oraz innych wg potrzeb cechów, spółdzielni i rzemieślników.

Największe sukcesy Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości odnosi w dziedzinie szkolenia, promocji, marketingu usług i produkcji rzemieślniczej oraz prowadzenia Szkół Zawodowych. Jest organizacją docenianą przez instytucje rządowe, jak i samorządowe. Duży udział ma w kojarzeniu różnorakiej współpracy firm zagranicznych i nie tylko z naszymi zakładami rzemieślniczymi. Firmy rzemieślnicze cieszą się dużą etyką wykonywania zawodu wśród konsumentów i klientów. Są to zakłady niejednokrotnie wysokiej klasy ciągle się rozwijające doskonaląc swoje usługi i produkcję, przez co stają się konkurencyjne na rynku krajowym, jak i zagranicznym jest to zasługa Cechów i Izby Rzemieślniczej, które w swych działaniach widzą dobro rzemiosła a tym samym rzemieślników.