Informacje o projekcie

PROJEKT MISTRZ

Konkurs POKL/93/I/10 Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego

 

Biorąc pod uwagę problemy regionalnego systemu edukacji, celem projektu jest zwiększenie dostępności do kształcenia ustawicznego w formach szkolnych dla 500 mieszkańców Małopolski do 31.12.2012 roku poprzez:

  1. wzrost możliwości potwierdzania kwalifikacji w ramach egzaminu mistrzowskiego dla 400 mieszkańców Małopolski;
  2. zwiększenie wiedzy w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy wśród 500 mieszkańców Małopolski
  3. wzrost świadomości 1000 mieszkańców Małopolski w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego zgodnego z wymogami małopolskiego rynku pracy
  4. zmniejszenie nierówności w dostępie do informacji o formach kształcenia ustawicznego pomiędzy małopolskimi terenami wiejskimi i miejskimi.

Powyższe cele projektu zostaną zrealizowane przez Partnerstwo Izby Rzemieślniczej z Nowego Sącza i Tarnowa. W realizacje działań projektowych zostaną zaangażowane także cechy rzemieślnicze z powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, tatrzańskiego, nowotarskiego, limanowskiego, gdzie będą funkcjonować punkty doradcze.

Beneficjentami projektu zostanie 500 mieszkańców i/lub osób pracujących na terenie woj. małopolskiego w wieku 25-64 lat zgłaszających z własnej inicjatywy chęć pozyskania porady w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy i/lub zgłaszających chęć potwierdzania kwalifikacji zawodowych zdobytych w sposób nieformalny lub pozaformalny poprzez przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł mistrza.

Rekrutacja na egzaminy mistrzowskie będzie prowadzona osobno przez Izbę w Tarnowie oraz Nowym Sączu na podstawie ogólnodostępnego regulaminu.

Etapy:

1. Formularz rekrutacyjny – wypełniany przez osoby zainteresowane udziałem w egzaminie, ocena kryteriów formalnych: osoba 25-64 lat, zamieszkująca i/lub pracująca w Małopolsce posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe zdobyte w sposób pozaformalny i nieformalny uprawniające je zgodnie z Rozp. MEN z dnia 12 października 2005 r. (Dz. U. Nr 215, poz. 1820) do przystąpienia do egzaminu mistrzowskiego w zawodzie: fryzjer, murarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, malarz-tapeciarz, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik

lub zgodnie Rozp. MEN z dnia 3 lutego 2006r  (Dz. U. Nr 31, poz. 216) do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sprzedawca, kucharz małej gastronomii; kryteria punktowe: mieszkaniec terenów wiejskich

2. Złożenie wszystkich dokumentów niezbędnych do egzaminu –ocena kompletności dokumentów przez komisję kwalifikacyjną

3. Minimum co kwartał tworzone będą listy osób zakwalifikowanych i organizowane będą egzaminy, dla określonych grup zawodowych, w przypadku dużej liczby zgłoszeń decydować będzie kolejność zgłoszeń, tworzone będą także listy rezerwowe.

Rekrutacja na doradztwo będzie miała charakter stały i otwarty.

Projekt jest realizowany od 01. 01. 2011 do  31.12.2012 i obejmie następujące działania:

  1. I.   Zarządzanie i promocja

Projekt będzie realizowany w partnerstwie, zarządzany przez koordynatora we współpracy z zespołem. Wysoką jakość zarządzania zapewni Rada Partnerów, w celu zwiększenia zasięgu projektu działania realizowane są równolegle przez obie Izby – za działania merytoryczne odpowiada partner jak i lider, za rozliczenie finansowe i rzeczowe Lider.  Zadanie I obejmuje również monitoring i ewaluację. Celem promocji jest poinformowanie beneficjentów o działaniach i ukazania korzyści płynących z udziału w projekcie. Działania promocyjne: spotkania informacyjne dla pracodawców i potencjalnych BO, opracowanie, druk i dystrybucja ulotki i plakatu, ogłoszenia w prasie lokalnej i branżowej, zaproszenia wysyłane do pracowników poprzez kontakt z pracodawcami, głównie zrzeszonymi w Izbach rzemieślniczych. Działania promocyjne zostaną wsparte dzięki ścisłej współpracy z cechami rzemieślniczymi znajdującymi się w 7 małopolskich powiatach oraz lokalnymi instytucjami.

II. Rekrutacja

Rekrutacja) będzie prowadzona równolegle przez Lidera i Partnera, odpowiedzialni: specjaliści ds. rekrutacji i logistyki, którzy będą nadzorować logistykę i monitoring działań (m.in. kontakt z ekspertami, doradcami, komisją egzaminacyjną).  dotarcie do BO i rekrutacja do udziału w projekcie.ertami, zapisy na doradztwo, wniez nera, opis- pkt. ojektu zostaopis – pkt.a prawna,  w skąłdzie:sób z zdanego zawodu, czy sukcesywnie, niezależ

  1. III.     Kampania informacyjna

Cel: promocja edukacji formalnej osób dorosłych zgodnej z wymogami małopolskiego rynku. Prowadzona w całej Małopolsce, w szczególności na terenach wiejskich. Zostanie przygotowana i poprowadzona przez Specjalistę ds. kampanii społecznej, w oparciu o profesjonalną strategię promocji zawierającą (a) cykliczne spoty w Radiu Kraków, które ma największy zasięg w Małopolsce (patrz: uzasadnienie budżetu) (b) plakaty A3 – reklama w komunikacji miejskiej oraz foldery informacyjne dot. możliwości kształcenia ustawicznego osób dorosłych w Małopolsce (c) realizacja Targów edukacyjnych w Tarnowie. (d) Wydanie publikacji zawierającej praktyczne informacje dot. możliwych form kształcenia ustawicznego oraz wykaz zawodów rzemieślniczych wraz z informacją dot. potwierdzania kwalifikacji zawodowych (2000 szt), dystrybucja: pracodawcy, cechy rzemieślnicze, instytucje edukacyjne, PUP-y, samorządy, itp. (e) 20 spotkań informacyjnych – 4 godz. spotkania w cechach rzemieślniczych lub/i u lokalnych rzemieślników – wszystkie spotkania odbędą się na terenach wiejskich, udział min. 300 os. (szczegóły patrz: harmonogram)[1]. Działania w ramach Kampanii trafią do co najmniej 1 mln. mieszkańców małopolski.

  1. IV.    Doradztwo

Celem jest zdobycie wiedzy nt. kierunków i form kształcenia formalnego, korzyści wynikających z edukacji ustawicznej, potrzeb regionalnego/lokalnego rynku pracy oraz rozpoznania swoich predyspozycji zawod., zaplanowanie swojej edukacji i kariery. Będzie realizowane w 2 stałych punktach doradczych w Tarnowie i Nowym Sączu, dyżury 2 razy w tygodniu, oraz na obszarach wiejskich poprzez Mobilny punkt – cykliczne dyżury w cechach rzemieślniczych mających siedziby w 7 powiatach.  Prowadzenie: eksperci edukacji formalnej i doradcy zawodowi, w usługach doradczych weźmie udział 500 BO. Doradztwo będzie prowadzone metodami aktywizującymi uczestników do pracy nad własnym rozwojem edukacyjnym i zawodowym.

 

  1. V.      Egzaminy mistrzowskie z wybranych zawodów rzemieślniczych i innych określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Przeprowadzenie dla 400 uczestników egzaminów mistrzowskich z zakresu zawodów fryzjer, murarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, malarz-tapeciarz, stolarz, mechanik poj. samochod., cukiernik oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sprzedawca i kucharz małej gastronomii. Egzaminy dla określonych grup zawodowych odbywać się będą sukcesywnie, minimum raz na kwartał.  Egzamin przeprowadzają Komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych powoływane przez statutowy organ Izby na zasadach regulowanych Rozporządzeniem MEN/Dz. U. Nr 215 z 12.10.2005r.

Dla zawodu kucharza i sprzedawcy powoływana jest komisja przeprowadzająca egzamin kwalifikacyjny na tytuł zawodowy mistrza w zawodzie, występującym (jedynie) w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego) reguluje Rozporządzenie MEN/Dz. U. Nr 216 z 3.02.2006r.