Centrum Kształcenia Zawodowego Izby Rzemieślniczej w Tarnowie

Kursy i Szkolenia Zawodowe: 

  • kursy dokształcania teoretycznego dla młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego,
  • kursy doskonalące w zawodzie,
  • kursy przygotowujące do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich kończące się egzaminami przed komisjami powołanymi przez Izbę,
  • szkolenia pedagogicznege dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – mistrzów szkolących – kończące się egzaminem przed komisją państwową powołaną przez Kuratorium Oświaty,
  • kursy bhp kończące się egzaminem przed komisją powołaną przez organizatora kursu,
  • szkolenia z zakresu księgowości,
  • inne doskonalące w zawodzie w miarę potrzeb.

Kontakt 691 494 405       mail: biuro@ckz-tarnow.pl