Strona Główna

1. Kształcenie zawodowe i kwalifikacje w rzemiośle w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki i rynku pracy.
2. Raport PARP –  “Kształcenie zawodowe w rzemiośle”.
3. Zwiększanie efektywności przygotowania zawodowego w rzemiośle w procesie nadzoru sprawowanego przez organizacje rzemiosła (Rada Dialogu Społecznego).

Szkolenie dualne pracowników młodocianych

Dualny system kształcenia – System dualny ( inaczej podwójny, przemienny) oparty jest na równoległym kształceniu w szkole zawodowej (wiedza teoretyczna) i kształceniu praktycznym w zakładzie pracy (bezpośredni kontakt z przedsiębiorstwem).

W tym systemie, kształcenie zawodowe jest ściśle dostosowane do oczekiwań i potrzeb pracodawców oraz pozwala uczniom na płynne przejście od nauki w szkole do czynnego życia zawodowego.

Dualny system kształcenia opiera się na połączeniu kształcenia praktycznego w zakładzie pracy z ukierunkowanymi zawodowo zajęciami w szkole zawodowej.
Ze względu na ścisły związek teorii z praktyką system ten jest bardzo wysoko ceniony!

Z perspektywy przedsiębiorstwa, korzyści wynikająca z uczestnictwa w dualnym systemie kształcenia zawodowego, można zidentyfikować jako następujące:

 • przedsiębiorca kształci ucznia według własnych potrzeb, wymogów i standardów. Wielu przedsiębiorców jest zdania, że trudno jest znaleźć na rynku osoby, w pełni spełniające stawiane przez nich wymagania – kwalifikacje, doświadczenie praktyczne, cechy osobowościowe,

 • pracodawca ma możliwość „wyboru” ucznia przyjmowanego na praktykę, co minimalizuje błędy (nietrafne decyzje) popełniane często przy standardowej rekrutacji,

 • przedsiębiorcy postrzegają udział w kształceniu zawodowym jako długoterminową inwestycję we własnych pracowników,

 • pozyskanie relatywnie „taniego” pracownika,

 • system umożliwia zapewnienie ciągłości zawodów – tyczy się do przede wszystkim branży rzemieślniczej, gdzie tradycje odgrywają szczególną rolę.

Z perspektywy uczniów, korzyści z uczestnictwa w dualnym systemie kształcenia zawodowego, można zidentyfikować następująco:

 • uczeń zdobywa doświadczenie bezpośrednio u potencjalnego przyszłego pracodawcy,

 • system umożliwia uczniom szkół zawodowych płynne przejście z okresu nauki do czynnego życia zawodowego,

 • oferta szkół jest silnie dopasowana do potrzeb i wymogów rynku pracy (jest to podstawowym założeniem funkcjonowania systemu dualnego), co oznacza, że większość uczniów na poziomie szkół zawodowych nie będzie podejmowała nauki w profesjach na które nie ma popytu ze strony pracodawców lub jest on bardzo niski,

 • odbycie praktyki zawodowej w przedsiębiorstwie, które spełnia wymogi współczesnego rynku,

 • uczeń ma możliwość czynnego uczestnictwa w cyklu wytwórczym przedsiębiorstwa, co stanowi dodatkową wartość dodaną z punktu widzenia odbywanego procesu edukacyjnego,

 • system umożliwia kształtowanie postaw i kompetencji, które są wysoko cenione przez ich przyszłych pracodawców. Do takich można między innymi zaliczyć: postawy przedsiębiorcze, poważanie i szacunek do wykonywanej pracy, kształtowaną lojalność wobec zakładu pracy, odpowiedzialność za powierzone zadania, chęć dalszego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji.


Bardzo istotne jest również posiadanie przez firmę odpowiednich warunków technicznych i lokalowych do prowadzenia przygotowania zawodowego. Z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę młodociany pracownik posiada wszystkie prawa wynikające z Kodeksu Pracy, tj. prawo do wynagrodzenia, ubezpieczenia społecznego, bezpłatnej opieki lekarskiej, odzieży roboczej i ochronnej oraz urlopu. W przeważającej większości organizacja nauki zawodu zaplanowana jest w systemie 40 godzinnego tygodnia pracy i podziale czasu na dni przeznaczone na dokształcanie teoretyczne w zasadniczej szkole zawodowej oraz dni praktycznej nauki zawodu realizowanej na stanowisku pracy u pracodawcy.

W szkołach prowadzonych przez tarnowską Izbę Rzemieślniczą kształcenie odbywa się w systemie:

I klasa – 2 dni praktycznej nauki zawodu, 3 dni teorii. 

II klasa – 3 dni praktycznej nauki zawodu, 2 dni teorii.

III klasa – 4 dni praktycznej nauki zawodu, 1 dzień teorii.

Takie proporcje kształcenia praktycznego (u pracodawcy) w stosunku do kształcenia teoretycznego (w szkole) umożliwiają zdobycie właściwych umiejętności i wiedzy, weryfikowanej później na egzaminie czeladniczym.

Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego (czytaj więcej).

Edukacja zawodowa

edytuj
SZKOŁY
RZEMIEŚLNICZNE
EGZAMINY CZELADNICZE
I MISTRZOWSKIE
WYMAGANE
DOKUMENTY
HARMONOGRAMY
EGZAMINÓW

Poznaj zawody rzemieślnicze i zapisz się na kurs