Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego

INFORMACJA

Dla uczniów klas III Szkół Zawodowych (pracowników młodocianych).

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO EGZAMINU CZELADNICZEGO:

1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego wraz z klauzurą informacyjną RODO dostępny na stronie Izby Rzemieślniczej  (POBIERZ)

2. Kserokopię świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej – skan (oryginał do wglądu);

3. Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz zaświadczenie ukończenia nauki zawodu wystawione przez Cech i podpisane przez pracodawcę – skan
Jeśli nauka zawodu odbyła się u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze wszystkimi świadectwami pracy.

4. Jedną fotografię (w stosownym stroju) o wymiarach 35 x 45 mm (podpisana na odwrocie zdjęcia).

5. Opłata egzaminacyjna (wykaz opłat) płatna na konto Izby (nr konta podany na wniosku do egzaminu) lub bezpośrednio w kasie Izby.


Prosimy o bieżące dokonywanie opłat egzaminacyjnych na konto:

BSR Tarnów: 7385 8900 0602 5009 2510 1500 01

Szczegółowe informację można uzyskać:

Dział Oświaty Zawodowej: tel. (14) 688-91-37,
email: oswiata@izbarzemieslnicza.tarnow.pl ,
adres: Tarnów, Kochanowskiego 32, pokój nr 5.