Informacje związane z CEIDG

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 8 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, CEIDG udostępnia następujące informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie:

uzyskania i utraty kwalifikacji zawodowych potwierdzonych dyplomem mistrza lub świadectwem czeladniczym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, wydanym przez izbę rzemieślniczą.

cidg

Informacje te są przekazywane do CEIDG przez izby rzemieślnicze

1. W przypadku osób, które przystępując do egzaminu mistrz/czeladnik są już przedsiębiorcami:

– dopisanie informacji w zakresie posiadanych przez przedsiębiorcę kwalifikacjach rzemieślniczych ma charakter obligatoryjny,

– przedsiębiorcy przystępując do egzaminu mistrzowskiego lub czeladniczego będą zobowiązani poinformować we wniosku o dopuszczenie do egzaminu o fakcie posiadania wpisu w CEIDG,

– izba rzemieślnicza w terminie 14 dni roboczych od dnia uzyskania dyplomu mistrza lub świadectwa czeladniczego za pośrednictwem CEIDG dopisze informacje do wpisu przedsiębiorcy w CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie CEIDG.

2. W przypadku osób które uzyskały tytuł mistrza lub czeladnika przed 1.10.2020 oraz prowadzą działalność gospodarczą oraz osób, które uzyskały tytuł mistrza/czeladnika przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej wskazanej w CEIDG:

– informacje w zakresie posiadanych przez przedsiębiorcę kwalifikacjach rzemieślniczych jest dokonywane wyłącznie wtedy gdy przedsiębiorca wystąpi z wnioskiem o dopisanie informacji do wpisu w CEIDG,

– izba rzemieślnicza weryfikuje wniosek w terminie 14 dni od dnia ich wpływu,

– w przypadku pozytywnej weryfikacji izba rzemieślnicza przekazuje dane do CEIDG,

– izba rzemieślnicza może wnioskodawcę zawiadomić o konieczności uzupełnienia wniosku, określając term jego uzupełnienia,

– wniosek nieuzupełniony w terminie pozostawia się bez rozpoznania,

– w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji izba rzemieślnicza informuje wnioskodawcę o przyczynach odmowy przekazania danych do CEIDG.

Skargi na działanie izb rzemieślniczych rozpatruje Związek Rzemiosła Polskiego.

Aby skorzystać z systemu teleinformatycznego CEIDG celem przekazania informacji o kwalifikacjach zawodowych, pracownik izby rzemieślniczej powinien posiadać konto w systemie CEIDG (zgodnie z instrukcją przekazaną przez Związek Rzemiosła Polskiego). Po weryfikacji danych użytkownika konto zostanie aktywowane.

Zgodnie z art. 44 ust 3c oraz art. 8 ust. 5 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, izby są zobowiązane przekazywać do CEIDG imiona i nazwiska pracowników upoważnionych do wykonywania określonych czynności w CEIDG. W tym celu, po rejestracji kont przez pracowników należy uzupełnić i przesłać do Ministerstwa Rozwoju formularze, które są automatycznie generowane przez system po dokonaniu rejestracji przez poszczególnych pracowników.

Rolę administratora kont sprawuje Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju. 

Wniosek (POBIERZ) o przekazanie do CEIDG informacji w zakresie uzyskania i utraty kwalifikacji zawodowych wynikających z dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa czeladniczego wydanego przez izby rzemieślnicze.