Egzaminy

EGZAMIN CZELADNICZY ORAZ MISTRZOWSKI PRZEPROWADZANY JEST W DWÓCH ETAPACH: PRAKTYCZNYM I TEORETYCZNYM.

ETAP PRAKTYCZNY

Zadania egzaminacyjne sprawdzające praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie.

Przeprowadza się w zakładach rzemieślniczych posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonywania przez kandydata zadań egzaminacyjnych.

Zdający otrzymuje skierowanie na etap praktyczny egzaminu zawierające: miejsce i czas wykonania zadania. Sztuka egzaminacyjna, którą będzie miał wykonać kandydat, pozwoli ocenić umiejętności praktyczne w danym zawodzie. Czas trwania egzaminu nie może być krótszy niż 2 godziny i dłuższy niż 24 godziny, łącznie w ciągu 3 dni.

ETAP TEORETYCZNY

Odbywa się w dwóch częściach: pisemnej i ustnej.

Część pisemna

Część pisemna (na czeladnika) – polega na udzieleniu przez kandydata na czeladnika odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów: rachunkowość zawodowa, dokumentacja działalności gospodarczej, rysunek zawodowy, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, podstawowe zasady ochrony środowiska, podstawowe przepisy prawa pracy, podstawowa problematyka prawa i zarządzania przedsiębiorstwem.

– Część pisemna (na mistrza) – polega na udzieleniu przez kandydata na mistrza odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów: rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją, dokumentacja działalności gospodarczej, rysunek zawodowy, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, podstawowe przepisy prawa pracy, podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem, podstawy psychologii i pedagogiki oraz metodyka nauczania.

Część ustna

– Część ustna (na czeladnika i mistrza) – polega na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów: technologia, maszynoznawstwo, materiałoznawstwo.

WARUNKI ZDANIA EGZAMINU

Kandydat na czeladnika lub mistrza zda egzamin jeżeli z etapu praktycznego i etapu teoretycznego egzaminu uzyska co najmniej ocenę dostateczną. Ocena niedostateczna z co najmniej jednego zadania egzaminacyjnego etapu praktycznego decyduje o niezaliczeniu egzaminu.

Ocena niedostateczna z dwóch lub więcej działów etapu teoretycznego, decyduje o niedostatecznej ocenie z tego działu.