Dla uczniów klas III Szkół Branżowych I Stopnia (pracowników młodocianych)

Szkolnictwo zawodowe

Dla uczniów klas III Szkół Branżowych I Stopnia (pracowników młodocianych)

Category : Izba

I N F O R M A C J A

Dla uczniów klas III Szkół Branżowych I Stopnia (pracowników młodocianych)

 

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO EGZAMINU CZELADNICZEGO:

1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego wraz z klauzulą RODO, dostępny na stronie Izby Rzemieślniczej  – link – zakładka EDUKACJA ZAWODOWA.

2. W dniu egzaminu teoretycznego kandydat składa kserokopię świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia –  (oryginał do wglądu).

3. Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz zaświadczenie realizacji praktycznej nauki zawodu wystawione przez Cech i podpisane przez pracodawcę – skan.

Jeśli nauka zawodu odbyła się u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie  umowy o pracę wraz ze wszystkimi świadectwami pracy.

4. Jedną fotografię (w stosownym stroju) o wymiarach 35 x 45 mm (podpisana na odwrocie zdjęcia.)

5. Opłata egzaminacyjna w wysokości 724 płatna na konto Izby * (nr konta podany na wniosku do egzaminu) lub bezpośrednio w kasie Izby.

*  w tytule przelewu prosimy o wypisanie następujących danych: imię i nazwisko kandydata do egzaminu, NIP oraz nazwę firmy.

Prosimy o bieżące dokonywanie opłat egzaminacyjnych na konto:

BSR Tarnów: 7385 8900 0602 5009 2510 1500 01

W przypadku Rzemieślników biorących udział w Projekcie ,,CKZiU Edukator II’’ opłata za egzamin czeladniczy dla ucznia uczestniczącego w ww. Projekcie wynosi 72,40 zł.

 

Szczegółowe informację dostępne poprzez – oswiata@izbarzemieslnicza.tarnow.pl  lub telefonicznie pod numerem tel: 14 688 91 37