Monthly Archives: Czerwiec 2020

Wystawa

Zwiedzanie wystawy pt “Salon Wiosenny”

Tags :

Category : RDS

W dniu 29 czerwca byliśmy na wystawie pt  „Salon Wiosenny” w Biurze Wystaw Artystycznych .  Z zaciekawieniem oglądaliśmy prace nagrodzonych  tarnowskich artystów wykonane w różnych technikach; olej na płótnie, szkło , fotografia w szkle, druk i inne. Prace bardzo się podobały, a my powoli stajemy się coraz bardziej wrażliwi na sztukę.

Odwiedzamy coraz częściej Salony i Galerie Sztuki a rzadziej jesteśmy w galeriach handlowych. Na pewno jest bezpieczniej !

wystawa

wystawa

wystawa


Izba Rzemieślnicza Tarnów

Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami

Tags :

Category : Izba

Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej informuje, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało oficjalny komunikat, dotyczący decyzji o powrocie do realizacji zajęć praktycznych wszystkich uczniów-młodocianych pracowników:

“Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy”.

W tej sprawie MEN wyda właściwe rozporządzenie, na podstawie którego po 28 czerwca br. wszyscy uczniowie-młodociani pracownicy powracają do realizacji zajęć praktycznych, zgodnie z zawartymi umowami o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Pracodawcy powinni pamiętać o należnych młodocianym pracownikom urlopach.

Źródło: MEN


JPK_VAT

Obowiązek składania plików JPK_VAT wraz z deklaracją VAT zostanie przesunięty z 1 lipca na 1 października 2020

Tags :

Category : Izba

Obowiązek składania plików JPK_VAT wraz z deklaracją VAT zostanie przesunięty z 1 lipca na 1 października 2020 r. dla wszystkich podatników VAT. Sejm uchwalił ustawę, która zmienia termin wejścia w życie nowego rozwiązania.
 

Termin wejścia w życie łącznego raportowania JPK_VAT z deklaracją VAT został przesunięty w związku z licznymi wnioskami przedsiębiorców o trudnościach we wdrożeniu nowego rozwiązania od lipca 2020 r. z uwagi na stan epidemii.

19 czerwca 2020 r. Sejm RP uchwalił ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Ustawa ta wprowadza zmiany w ustawie z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw i określa nowy termin wejścia w życie obowiązku składania JPK_VAT z deklaracją. Ustawa zostanie teraz przekazana do podpisu prezydentowi RP.

Źródło: Ministerstwo Finansów


Tarcza

Wsparcie przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii

Tags :

Category : Izba

Nowe rozwiązania wprowadzane ustawą z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. „Tarcza antykryzysowa 4.0”)

 1. świadczenia postojowego dla:
 • osób prowadzących działalność gospodarczą: świadczenie będzie przysługiwało osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, która posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych pod warunkiem, że osoba ta podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Muszą być także spełnione pozostałe warunki, tj.:
 • doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w wyniku COVID-19,
 • rozpoczęcie prowadzenia działalności nastąpiło przed 1 kwietnia 2020 r.,
 • przychód z tytułu prowadzonej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim,
 • zawieszenie działalności nastąpiło po 31 stycznia 2020 r.
 • zleceniobiorców: gdy zleceniodawca odmówi złożenia wniosku o świadczenie postojowe, zleceniobiorca może złożyć wniosek we własnym imieniu bezpośrednio do ZUS bez pośrednictwa zleceniodawcy, jeżeli spełnia pozostałe warunki, tj.:
 • zleceniodawca albo zamawiający miał przestój w działalności w wyniku COVID-19,
 • umowa została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.,
 • przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS (dla wniosku składanego w czerwcu, lipcu lub sierpniu nie może przekroczyć kwoty 15 994,41 zł., a dla wniosków składanych w kwietniu i maju nie mógł przekroczyć kwoty 15 595,74 zł).

W związku z tym udostępniony zostanie nowy wniosek RSP-CZ. Przepis ten wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy. Od tego dnia wnioski RSP-CZ będzie można składać wyłącznie elektronicznie, przez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 1. zwolnienia z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.:
 • osoby duchowne – wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za osoby duchowne, może złożyć osoba duchowna za siebie oraz zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna będąca płatnikiem składek za osoby duchowne. Zwolnienie obejmie nieopłacone należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne należne z tytułu bycia duchownym, za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. Za marzec zwolnienie przysługuje także w przypadku gdy składki zostały już opłacone.
 • przy zwolnieniu w wysokości odpowiednio 100% albo 50% należnych składek za marzec, kwiecień i maj, do liczby ubezpieczonych oprócz pracowników młodocianych nie są także wliczane osoby duchowne.
 1. sposobu składania wniosków

Wnioski o zwolnienie z opłacania składek (RDZ) oraz wnioski o świadczenie postojowe i o kontynuację jego wypłaty (RSP-D, RSPC, RSP-DK i RSP-CK), od dnia następującego po ogłoszeniu ustawy będą mogły być składane tylko elektronicznie – przez PUE ZUS.

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych


Ognisko

Noc Świętojańska – witaj lato!

Category : RDS

Nie zapominamy o nocy świętojańskiej. Robimy wianki z kwiatów i ziół, równocześnie poznajemy znaczenie roślin w medycynie ludowej i zwyczajach.

Ognisko

Przygotowaliśmy „bezpieczne” ognisko z naturalnych brzozowych gałęzi i migotliwych latarni.  Seniorzy czytali fragmenty „Pieśni o sobótce” J. Kochanowskiego. Były też wspomnienia z młodych lat i wspólne śpiewy.

Ognisko

Następna sobótka za rok !

wianki

MakiBukiety z naszych polskich polnych kwiatów są najpiękniejsze.

Żeby zatrzymać przemijający ich czar i urok postanowiliśmy zrobić zielnik. Najpierw każdy z seniorów własnoręcznie przygotował ramkę. Pomalował farbami kredowymi uzyskując efekt przetarcia  oraz ozdobił wyciskiem z masy lekkiej.

ramki

A to efekt naszej pracy. Patrząc na zasuszone kwiaty będziemy miło wspominać chwile spędzone razem.

ramka ramka ramka