Monthly Archives: Marzec 2020

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

INFORMACJA

Dla uczniów klas III Szkół Zawodowych (pracowników młodocianych).

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO EGZAMINU CZELADNICZEGO:

  1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego wraz z klauzurą informacyjną RODO dostępny na stronie Izby Rzemieślniczej  (POBIERZ)
  2. Kserokopię świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej – skan (oryginał do wglądu);
  3. Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz zaświadczenie ukończenia nauki zawodu wystawione przez Cech i podpisane przez pracodawcę – skan
    Jeśli nauka zawodu odbyła się u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze wszystkimi świadectwami pracy.
  4. Jedną fotografię (w stosownym stroju) o wymiarach 35 x 45 mm (podpisana na odwrocie zdjęcia).
  5. Opłata egzaminacyjna w wysokości 716 zł płatna na konto Izby (nr konta podany na wniosku do egzaminu) lub bezpośrednio w kasie Izby.

Prosimy o bieżące dokonywanie opłat egzaminacyjnych na konto:

BSR Tarnów: 7385 8900 0602 5009 2510 1500 01

Szczegółowe informację można uzyskać pisząc na adres e-mail –  oswiata@izbarzemieslnicza.tarnow.pl lub telefonicznie pod numerem
tel: 798 270 831 Monika Chmura.


Informacja dot. legalizacji dokumentów

Category : Izba

Szanowni Państwo,

w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się COVID-19 (koronawirusa), w celu zminimalizowania ryzyka zachorowań, od dn. 19 marca br. do odwołania Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej zawiesza przyjmowanie interesantów w siedzibie ZRP, ul. Miodowa 14 w Warszawie.

Dokumenty przeznaczone do legalizacji należy przesłać pocztą. W tym przypadku niezbędne jest dołączenie następujących załączników: wypełniony wniosek o legalizacje/ uwierzytelnienie; koperta z adresem zwrotnym oraz naklejonym znaczkiem o wartości właściwej dla rodzaju przesyłki; kopia przelewu opłaty za legalizację w wysokości 26,00 zł. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: (link)

Z uwagi na zawieszenie transportu lotniczego i wstrzymanie przez Pocztę Polską przyjęć przesyłek do niektórych krajów, w przypadku korespondencyjnego złożenia wniosku o legalizację z zagranicy, uprzejmie prosimy o śledzenie informacji na stronie Poczty Polskiej. ZRP będzie odsyłać dokumenty za granicę w miarę istniejących możliwości.

Przesyłając powyższe informacje prosimy o dokonanie aktualizacji na stronie internetowej Izby oraz w innych dostępnych materiałach informacyjnych.

Z poważaniem

Jolanta Kosakowska
Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej
i Problematyki Społecznej ZRP


Apel specjalny

Apel Związku Rzemiosła Polskiego

APEL SPECJALNY

Szanowni Pracodawcy

Rzemieślnicy szkolący uczniów młodocianych pracowników.

W związku z pandemią koronawirusa – w  ubiegłym tygodniu Związek Rzemiosła Polskiego trzykrotnie przekazał w sieci organizacji rzemiosła informacje na temat wyjątkowości sytuacji. Dotyczą one sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych.

W działaniach tych widzimy potrzebę dbałości i szacunku do prawnych relacji pomiędzy pracodawcami i uczniami młodocianymi pracownikami. Jednakże nie możemy zapominać, że podejmowane decyzje odnoszą się do sytuacji, do tej pory nam nieznanych  i nieprzewidywalnych w najbliższej przyszłości.

W tych okolicznościach najistotniejsza jest dbałość o bezpieczeństwo zdrowia i życia młodych adeptów nauki zawodu w rzemiośle.

Dodatkowo przekazaliśmy Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej, wydany i upowszechniony w dniu 13 marca 2020 r. zawierający zalecenie, aby zwolnić pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Jako organizacja rzemiosła, świadomie wykonująca funkcje pieczy nad młodzieżą uczącą się zawodu w rzemiośle, rekomendujemy uwzględnienie tych zaleceń.

Apelujemy do$nbsp;wszystkich pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego o podjęcie adekwatnych do sytuacji i zgodnych z oczekiwaniami uczniów i ich rodziców decyzji.

Związek Rzemiosła Polskiego

Warszawa, 16 marca 2020 r.


1 Marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Category : Izba

Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.  Walcząc z siłami nowego agresora, musieli zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Z kolei osoby działające w antykomunistycznych organizacjach i oddziałach zbrojnych, które znalazły się w kartotekach aparatu bezpieczeństwa, określono mianem „wrogów ludu”. Mobilizacja i walka Żołnierzy Wyklętych była pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą władzom komunistycznym, ale też przykładem najliczniejszej antykomunistycznej konspiracji zbrojnej w skali europejskiej, obejmującej teren całej Polski, w tym także utracone na rzecz Związku Sowieckiego  Kresy Wschodnie II RP. Źródło: www.prezydent.pl