Monthly Archives: Marzec 2018

  • -

Alleluja! Chrystus Zmartwychwstał

Category : Izba

Zdrowych pogodnych Świąt Wielkanocnych
Niech Zmartwychwstały Chrystus przemieni nas wiarą, nadzieją i miłością
Radosnego i pogodnego nastroju w gronie bliskich
życzą
Prezes wraz z Dyrektorem i pracownikami Izby 


  • -

ZAKOŃCZYLIŚMY XVIII EDYCJĘ KONKURSU WIEDZY O ZASADACH BHP

Category : Izba

W dniu 23.03.2018r. o godzinie 9oo w Rzemieślniczej Branżowej Szkole I Stopnia w Tarnowie, Plac Dworcowy 5A,  odbyły się eliminacje konkursowe na szczeblu regionalnym. Tematem konkursu była prawna ochrona pracy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ekonomii, psychologii pracy, przepisów ppoż. oraz zasady udzielania pierwszej pomocy.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie opracowała łącznie 50 pytań testowych w tym 25 pytań z prawa pracy i 25 pytań z techniki BHP, ergonomii, psychologii, ppoż. oraz zasad oddzielania pierwszej pomocy medycznej. W konkursie wzięło udział 16 uczniów w różnych zawodach z Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia w Tarnowie i Pilźnie oraz Jodłowej.

W wyniku sprawdzianu testowego wytypowano 6 uczniów do dalszych eliminacji czyli do  sprawdzianu ustnego gdzie uczniowie odpowiadali na pytania z prawa pracy,  pytania z techniki, ergonomii, ppoż. i z udzielania pierwszej pomocy przed lekarskiej oraz  pytania zawodowe. Wytypowano trzy miejsca z uzyskaną największą ilością punktów .

Komisja zakwalifikowała do Konkursu Ogólnokrajowego I i II miejsce. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy uznania za udział w konkursie oraz dyplomy za zajęcie I i II i III miejsca na szczeblu regionalnym, oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez PIP w Tarnowie  i  przez Izbę Rzemieślniczą   w Tarnowie.


  • -

Uroczyste otwarcie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego EDUKATOR.

Category : Izba

W dniu 12.03.2018 nastąpiło uroczyste otwarcie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego „EDUKATOR” w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie. W tej doniosłej uroczystości towarzyszyło nam wielu znamienitych gości, za co im serdecznie dziękujemy.

Uroczystość rozpoczął Prezes Izby – Pan Andrzej Kuta witając gości, po czym nastąpiło przecięcie wstęgi i poświęcenie pracowni które powstały w ramach CKZiU Edukator. 

Przecięcia wstęgi dokonali:
Marszałek Województwa Małopolskiego Pan dr hab. Stanisław Sorys
Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości – Pani Sylwia Bednarczyk – Mikuła
Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego
Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości – Pan Andrzej Kuta

Zgromadzeni goście zwiedzili pracownie które tworzą CKZiU Edukator:
1. Pracownię Fryzjerską

 


2. Pracownię Kosmetyczną


3. Pracownię Technologii Gastronomicznej

4. Stanowisko Barowe z salą restauracyjną


5. Pracownię komunikacji językowej.

Pracownie odzwierciedlają faktyczne środowisko pracy w danym zawodzie.
Następnie dokonano prezentacji projektu „CKZiU Edukator”.
Prezes Izby Rzemieślniczej – Pan Andrzej Kuta złożył podziękowania i wręczył statuetki upamiętniające otwarcie CKZiU Edukator.


Marszałek Województwa Małopolskiego – Pan Stanisław Sorys pogratulował Izbie Rzemieślniczej, iż wygrała konkurs i uzyskała dofinansowanie na realizację tego jak i innych projektów. Wyraził swoje uznanie – ciesząc się, w jakich warunkach będzie można kształcić uczniów przygotowując ich do wejścia na rynek pracy.

Uczniowie Rzemieślniczego Centrum Szkół Izby Rzemieślniczej zapewnili zgromadzonym doskonałą rozrywkę prezentując w bardzo dowcipny sposób zawody w jakich się kształcą oraz oprawę muzyczno – artystyczną.

Kilka słów o „CKZiU EDUKATOR” poniżej:
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego „EDUKATOR” zostało utworzone w Izbie Rzemieślniczej w Tarnowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 uzyskując dofinansowanie w kwocie 4 717 284,50 złotych. CKZiU Edukator specjalizuje się w branży administracyjno – usługowej i turystyczno – gastronomicznej.
W bezpłatnych szkoleniach realizowanych przez Izbę Rzemieślniczą w CKZiU EDUKATOR weźmie udział 900 Uczniów szkół zawodowych, branżowych i techników z subregionu tarnowskiego. Uczniowie uzyskają dodatkowe umiejętności, certyfikaty i uprawnienia do wykonywania zawodu (min. fryzjerka, kosmetyczka, wizażystka, kelner, kucharz, cukiernik, barman.), oraz wezmą udział w płatnych stażach u pracodawców.
Celem prowadzonych szkoleń jest zwiększenie szans Uczniów na rynku pracy, poprzez zdobywanie dodatkowych uprawnień do pracy, ale także wywołanie efektu synergii (np. uczennica fryzjerka zdobędzie również bezpłatnie kwalifikacje do pracy w zawodzie kosmetyczki, wizażystki/stylistki, kucharz czy cukiernik zdobędzie kwalifikacje w zawodzie kelner ).

Kontakt: Agnieszka Kryca – Cholewa Koordynator Projektu CKZiU Edukator doradztwo@izbarzemieslnicza.tarnow.pl GSM 604 786767


  • -

XVIII EDYCJA KONKURSU WIEDZY O ZASADACH BHP pod hasłem „Bezpiecznie od startu”

Category : Izba

Państwowa Inspekcja Pracy wraz ze Związkiem Rzemiosła Polskiego od 2000 r. r organizuje

konkursu wiedzy o prawie pracy oraz o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”.

 

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad BHP wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Zagadnienia konkursu dotyczą: problematyki prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny w pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie zatrudnieni w zakładach rzemieślniczych czyli młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego.

 

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

 – regionalnym,

 – ogólnokrajowym.

 

Organizatorami na etapie regionalnym są: Izby Rzemieślnicze i zrzeszone w nich Cechy Rzemiosł, Okręgowe Inspektoraty Pracy przy współpracy Kuratoriów Oświaty oraz szkół zawodowych.

 

Organizatorami na etapie ogólnokrajowym są: Związek Rzemiosła Polskiego oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

 

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie jako organizator Konkursu na poziomie regionalnym zachęca wszystkich zainteresownych do uczestnictwa w konkursie i jednocześnie informuje, iż odbędzie się on 23 marca 2018 roku o godzinie 9.00 w Rzemieślniczej Branżowej Szkole I Stopnia w Tarnowie przy Placu Dworcowym 5A.

Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów i współorganizatorów Konkursu.

Ponadto zdobywcy dwóch pierwszych miejsc na etapie regionalnym będą reprezentantami Izby Rzemieślniczej w Konkursie Ogólnopolskim organizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Etap ogólnokrajowy odbędzie się w dniu 23 maja 2018 roku w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Tarnowie od kilku lat wysyła swoich najlepszych uczniów na etap ogólnokrajowy do Warszawy. W 2017 roku uczniennica Patrycja Chrobak znalazła się w finałowej szóstce konkursu ogólnopolskiego. Patrycja uczyła się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/81917,adepci-rzemiosla-o-bezpieczenstwie-pracy.html#

więcej informacji można pobrać w formie pdf- <a href=”https://izbarzemieslnicza.tarnow.pl/wp-content/uploads/2018/03/konkurs-BHP-ze-strony-PIP.pdf” rel=”noopener” target=”_blank”>kliknij tu</a>