Wykaz opłat

Szczegóły:

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 32 Email: oswiata@izbarzemieslnicza.tarnow.pl Dział Oświaty Zawodowej: tel. (14) 688-91-37

Nr. Konta BSR Tarnów: 7385 8900 0602 5009 2510 1500 01

Proszę o wpisanie numeru NIP nadany w tytule przekazu, w celu wystawienia faktury.

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej informuje, iż zgodnie z ustawą o rzemiośle (Dz. U. z 2015 r., poz. 1782, art. 3 ust. 3g pkt 4) informuje o nowych stawkach opłat za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie oraz sprawdzające.

Nowe stawki opłat za egzaminy w 2018 roku wynoszą:

• Egzamin mistrzowski – 1 422 zł.

• Egzamin czeladniczy – 711 zł.

• Egzamin sprawdzający – 237 zł.

Opłaty te zostały ustalone w stałych wielkościach procentowych tj. odpowiednio za egzamin; mistrzowski – 30 proc, czeladniczy – 15 proc, sprawdzający – 5 proc liczone od podstawy: przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Za egzamin poprawkowy opłaty wynoszą 50% stawek właściwych dla egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego.

Obecnie podstawą wyliczenia właściwych opłat za egzaminy jest kwota 4 739,51 zł.
(wg obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 17 stycznia 2018 r.) i wynoszą:
egzamin mistrzowski 1421,85 zł, egzamin czeladniczy 710,92 zł, egzamin sprawdzający
236,97 z

Z poważaniem

 
Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej /-/Jolanta Kosakowska

Bezpośredni link – do pobrania(pdf)

Przypominamy, że opłaty za egzaminy przeprowadzane przez izby są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem stanowią integralną część procesu kształcenia zawodowego.

Informujemy, że Związek Rzemiosła Polskiego na stronie www.zrp.pl będzie ogłaszał wysokość opłat za poszczególne rodzaje egzaminów.

Należy jednoznacznie podkreślić, że przedmiotowe opłaty nie dotyczą działalności komercyjnej izby rzemieślniczej. Są one związane z wykonywaniem zadania zleconego przez państwo, prowadzącego do wydania państwowych dokumentów (opatrzonych urzędową pieczęcią), tak więc mają charakter urzędowych i analogicznie, jak opłaty skarbowe, pobierane są za różne czynności

związane z przeprowadzaniem egzaminów kwalifikacyjnych. Wszystkie izby rzemieślnicze są zobowiązane do stosowania ujednoliconych standardów jakościowych, związanych wykonywaniem zadań w obszarze przeprowadzania egzaminów, co stanowi wypełnienie obowiązków wynikających wprost z przepisów prawa. Zasada ta dotyczy także wysokości stosowanych opłat, które zostały ustalone przez ustawodawcę.

Należy podkreślić, że wskazane opłaty służą finansowaniu całego procesu walidacji, tj. od zorganizowania przez izbę rzemieślniczą komisji egzaminacyjnych do zabezpieczania zasobów archiwalnych powstałych w wyniku tego procesu – w szczególności dotyczą:

przygotowania stosownych materiałów, będących podstawą przeprowadzania egzaminów,

przygotowania stosownych formularzy niezbędnych do dopuszczenia do egzaminu oraz jego przeprowadzenia,

zabezpieczenia wykwalifikowanych kadr do obsługi komisji egzaminacyjnych,

zabezpieczenia warunków technicznych do przeprowadzenia etapu praktycznego i teoretycznego egzaminu,

zabezpieczenia dokumentacji związanej z przeprowadzeniem egzaminów (ograniczony dostęp do dokumentów) oraz przechowywania zasobów archiwalnych, mających charakter akt wieczystych, które stanowią podstawę wydania duplikatów

powołania członków komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie stosownych szkoleń,

przygotowania i przeprowadzenia procesu oceny wiedzy i umiejętności osób przystępujących do egzaminów,

informacji i promocji kwalifikacji czeladnika i mistrza w zawodach rzemieślniczych,

wydania: świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego oraz zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego na zabezpieczonym formularzu, według wzoru w rozporządzeniu MEN,

przygotowania procedur oraz zabezpieczenia dostępu do dokumentacji zawierającej dane osobowe,

przygotowywanie opinii oraz dodatkowych informacji na temat wydanych kwalifikacji zawodowych.

Podsumowując – opłaty mają charakter opłat urzędowych i są przeznaczone na utrzymanie bazy technicznej i organizacyjnej, niezbędnej do prawidłowego przeprowadzania egzaminów z zachowaniem właściwych standardów oraz utrzymania całego systemu.

Nowela ustawy o rzemiośle odnosi się także do spraw rozpoczętych – art. 2. reguluje kwestie związane z pobieraniem opłat w okresie przejściowym: „W przypadku postępowań egzaminacyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do wysokości opłat za egzaminy, o których mowa w art.3 ust. 3g pkt 4 ustawy zmienianej w art.1, stosuje się przepisy dotychczasowe”. Oznacza to, że wobec złożonych w izbie rzemieślniczej do 4 grudnia 2015 r. wniosków o dopuszczenie do egzaminu – co stanowi wszczęcie postępowania egzaminacyjnego – należy zastosować dotychczasową opłatę egzaminacyjną. Wobec wniosków o dopuszczenie do egzaminu przyjętych 5 grudnia br. i później, należy zastosować nowe stawki opłat.

Font Resize