Struktura Egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego

Zarówno egzamin czeladniczy jak i mistrzowski przeprowadza się w dwóch etapach: praktycznym i teoretycznym.

etap praktyczny

Zadania egzaminacyjne sprawdzające praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie.

etap teoretyczny

Część pisemna

    • Zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z działalnością gospodarczą i zatrudnieniem

Część ustna

    • Zadania sprawdzające wiadomości z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie

 

Etap praktyczny – przeprowadza się w zakładach rzemieślniczych posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonywania przez kandydata zadań egzaminacyjnych. Zdający otrzymuje skierowanie na etap praktyczny egzaminu zawierające: zadania egzaminacyjne do wykonania (tzw. „sztukę egzaminacyjną”), miejsce i czas wykonania zadania. Sztuka egzaminacyjna pozwala ocenić różnorodne umiejętności w danym zawodzie. Czas trwania egzaminu praktycznego nie może być dłuższy, niż 24 godziny łącznie w ciągu 3 dni.

Etap teoretyczny – odbywa się w dwóch częściach :pisemnej i ustnej.

  • Część pisemna – polega na udzieleniu przez kandydata na czeladnika odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów: rachunkowość zawodowa, dokumentacja działalności gospodarczej, rysunek zawodowy, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, podstawowe zasady ochrony środowiska, podstawowe przepisy prawa pracy, podstawowa problematyka prawa i zarządzania przedsiębiorstwem.
  • Część pisemna – polega na udzieleniu przez kandydata na mistrza odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów: rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją, dokumentacja działalności gospodarczej, rysunek zawodowy, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, podstawowe przepisy prawa pracy, podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem, podstawy psychologii i pedagogiki oraz metodyka nauczania.
  • Część ustna – polega na udzieleniu przez kandydata (na czeladnika i mistrza) odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów: technologia, maszynoznawstwo, materiałoznawstwo. Kandydat zdał egzamin, jeżeli z obu etapów egzaminu uzyskał oceny co najmniej dopuszczające . Ocena niedostateczna z co najmniej jednego zadania egzaminacyjnego etapu praktycznego oraz jednego tematu części pisemnej lub ustnej etapu teoretycznego decyduje o niedostatecznej ocenie z tego etapu
Font Resize