Izba Rzemieślnicza

oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie

www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl

Znajdujesz się teraz na: www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl /
Podstawowe akty prawne

Podstawowe Akty Prawne- (wg stanu na dzień 16.I.2009 r)

I a) NAUKA ZAWODU W RZEMIOŚLE

 1. Zatrudnianie młodocianego pracownika
  Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Dział IX ( Dz.U. Z 1998 r. nr 21, poz. 94, z poźniejszymi zmianami).
 2. Zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego młodocianych
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz.278, ze zmianami z 2002 r. Dz.U. Nr 197, poz.1663, ze zmianami z 2004 r. Dz.U. Nr 224, poz.2274, ze zmianami z 2005 r. Dz.U. Nr 53, poz.472)
 3. Nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianego
  Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. – (tj. Dz.U z 2002 r, Nr 112, poz 979, ze zmianami z 2003 r Dz.U. Nr 137, poz 1304, ze zmianami w 2009 r ( Dz.U. Nr 6, poz 33). Uchwała Nr 8 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 2 kwietnia 2008 r . znak: NO-I-130/17/08 w sprawie „Zasad i trybu sprawowania przez izby rzemieślnicze i cechy nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych”, zmieniającą Uchwałę Nr 4 Zarządu ZRP z dnia 19 lutego 2002 r. znak No-I-130/02. Wzór umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianego: załącznik pdf Uchwała nr 16 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 23 listopada 2006 r, znak No-I-130/Sz/06 w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy, będącego rzemieślnikiem.
 4.  Uprawnienia do szkolenia
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz.U. Nr 113, poz.988, ze zmianami w 2003 r. Dz.U. Nr 192, poz.1875).
 5. Złote i srebne odznaki przyznawane za wyszkolenie uczniów
  Uchwała Nr 8 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 16.02.1994( z poźniejszą zmianą z dnia 25.02.1998 r ) w sprawie zmiany uchwały o ustanowieniu srebrnej i złotej odnaki ” Za wyszkolenie uczniów w rzemiośle”.
 6. Wyjątkowe dopuszczalne zatrudnienie młodocianych
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum. (Dz.U. Nr 214, poz. 1808).
 7.  Prace wzbronione młodocianym
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac ( Dz.U. z 2004 r. Nr 200, poz.2047, ze zmianami w 2005 r. Dz.U. Nr 136, poz. 1145, ze zmianami w 2006 r. Dz.U. Nr 107, poz.724).
 8.  Zawody i okres nauki zawodu w rzemiośle
  1.   Zawody szkolne
   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2007 r. Nr 124, poz. 860).
  2. Zawody pozaszkolne
   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania ( Dz.U. z 2004 r. Nr 265, poz. 2644, ze zmianami z 2007r. Dz.U. Nr 106,poz.728).

Zapisy rozporządzenia Rady Ministrów z 1996r. w sprawie zatrudniania młodocianych w celu przygotowania zawodowego uprawniają do prowadzenia nauki w zawodach pozaszkolnych, ale nie precyzują okresu, w jakim ma trwać nauka w zawodach spoza klasyfikacji szkolnej. Związek Rzemiosła Polskiego (pismo znak:NO-I-130/58/03, dnia 9 września 2003 r. wraz z wykazem zawodów pozaszkolnych, odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła) – przyjął zasadę, iż dwu- lub trzyletni cykl nauczania w zawodach pozaszkolnych wynika z logiki struktury klasyfikacji gospodarczej ujmującej zawody w duże, średnie i elementarne grupy, zawierające zawody i specjalności. Ustalając dwu- lub trzy-letni okres trwania nauki w zawodach spoza klasyfikacji szkolnej, kierowano się: – okresem nauki – dwa lub trzy lata – przypisanym do zawodu szkolnego, znajdującego się w tej samej średniej lub elementarnej grupie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, w której występuje zawód odpowiadający danemu rodzajowi rzemiosła, – w zawodach umieszczonych w grupach elementarnych klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, w których nie występuje żaden zawód do kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej, przyjęto dwu letni okres nauki.

 1. Rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (tj Dz.U.Nr 77,poz. 518 z 2007 r.,ze zmianami w 2008 r Dz.u. Nr 112, poz 716, ze zmianami z 2008 r , Nr 235, poz.1601).

II b) EGZAMINY CZELADNICZE I MISTRZOWSKIE

 1. Ustawa o rzemiośle
  Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. – (tj. Dz.U z 2002 r, Nr 112, poz 979, ze zmianami z 2003 r Dz.U. Nr 137, poz 1304, ze zmianami w 2009 r ( Dz.U. Nr 6, poz 33).
 2. Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych(Dz.U. Nr 215, poz.1820).

 

2012 Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości - www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl
/pliki cookies/ Wszystkie prawa do wizerunku strony, a także materiałów na stronie są zastrzeżone.