Izba jako instytucja

Statut Izby Rzemieślniczej – kliknij tutaj

1. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie została założona a następnie powołana Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Tarnowie Wydział I Cywilny Sygn. akt NS Rej. I Rz. 1/90.

Działalność swą rozpoczęła od 01.01.1985 r. Siedziba Izby Rzemieślniczej mieści się przy ul. Kochanowskiego 32. Prezesem Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości jest Pan mgr Andrzej Kuta. natomiast Dyrektorem Izby Rzemieślniczej w Tarnowie jak i Rzemieślniczego Centrum Szkół Zawodowych jest Pani mgr Barbara Blacha. Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989r. (Dz. Ustaw Nr 17 poz. 92) oraz Statutu. Izba Rzemieślnicza jest samorządną społeczno – zawodową i gospodarczą organizacją rzemiosła zrzeszającą na zasadzie dobrowolności Cechy i Spółdzielnie Rzemieślnicze oraz inne jednostki. Izba jest Związkiem pracodawców z mocy art. 7 Ustawy o rzemiośle a tym samym samorządem gospodarczym. Izba jest dobrowolnym członkiem Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

2. Celem i zadaniem Izby jest:

 •  przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł czeladnika i mistrza,
 • współdziałanie ze szkolnictwem i rzemieślnikami w zakresie prawidłowego toku szkolenia praktycznego szkolonych uczniów przez rzemieślników.
 • reprezentowanie interesów zrzeszonych organizacji i członków wobec terenowych organów administracji państwowej i samorządów,
 • udzielanie organizacjom rzemieślniczym, jak i członkom pomocy instruktażowej, doradczej zwłaszcza w zakresie prawnym, organizacyjnym, podatkowym, ekonomicznym, finansowym i bhp,
 • współdziałanie z Cechami i Spółdzielniami w sprawach spornych, inicjowanie, koordynowanie i udzielanie pomocy Zrzeszonym organizacjom przy urządzaniu wystaw, giełd, targów, konkursów, propagowanie ofert interesujących środowisko rzemieślnicze
 • promocja i marketing wyrobów i usług rzemiosła,
 • prowadzenie ubezpieczeń firm rzemieślniczych i rzemieślników w ramach „Inter-Fortuny” Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. Jest to partner, który rozumie potrzeby rzemieślników i jest to oferta skierowana do rzemieślników prowadzących działalność produkcyjną, handlową i usługową. Są to specjalne ubezpieczenia kompleksowe dla rzemieślników z preferencyjnymi stawkami. Izba Rzemieślnicza jest Agentem ubezpieczeniowym posiadającym w „Inter-Fortunie” swoje udziały, stąd specjalne ubezpieczenia dla rzemieślników. Ponadto „Inter-Fortuna” S.A. jest kontynuatorem tradycji głównego akcjonariusza „INTER Versicherungen” z Niemiec, który to w całości ubezpiecza kompleksowo rzemieślników niemieckich
 • prowadzenie kursów podstawowych i okresowych w zakresie BHP i ppoż. dla pracodawców i pracowników zarówno zrzeszonych w Izbie jak i nie,
 • prowadzenie kursów pedagogicznych dla rzemieślników szkolących uczniów oraz innych wg potrzeb cechów, spółdzielni i rzemieślników.

3. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości zrzesza 6
Cechów działających na obszarze powiatów:

 • Cech Rzemiosł Różnych w Tarnowie – obszar działania: miasto i powiat Tarnów.
 • Cech Rzemiosł Różnych w Bochni – obszar działania: miasto i powiat Bochnia.
 • Cech Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Brzesku
 • obszar działania: miasto i powiat Brzesko.
 • Cech Rzemiosł Różnych Dąbrowa Tarnowska – obszar działania: miasto i powiat Dąbrowa Tarnowska.
 • Cech Rzemiosł Różnych Dębica – obszar działania: miasto Dębica i część powiatu Dębica.
 • Cech Rzemiosł Różnych Przedsiębiorców i Kupców Pilzno – obszar działania: część powiatu Dębica tj. gmina Pilzno.

Spółdzielnie Rzemieślnicze:

 • Spółdzielnia Rzemieślnicza „Wielobranżowa” w Tarnowie – teren działania: miasto Tarnów, województwo małopolskie, jak i inne województwa,

Izba Rzemieślnicza oraz małej i Średniej Przedsiębiorczości zrzesza bezpośrednio w Izbie innych pracodawców nie będących rzemiosłem. W Cechach, Spółdzielniach a tym samym w Izbie Rzemieślniczej jest zrzeszonych

ponad 3000 rzemieślników pracodawców, którzy dają zatrudnienie około 15 tys. pracownikom ciągle tworząc nowe miejsca pracy. 671 zakładów rzemieślniczych szkoli 1401 uczniów, którzy po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu czeladniczego stają się fachowcami wysokiej klasy znajdując zatrudnienie w 70% w rzemiośle. Jak widać z powyższego rzemiosło jest kuźnią wysokiej klasy fachowców, którzy bez problemu znajdują pracę. Rocznie 100 pracowników uzyskuje tytuł mistrza w zawodzie jest to najwyższy
stopień fachowca. Należy nadmienić, że świadectwa czeladnicze jak i mistrzowskie są uznawane w krajach Unii Europejskiej.

 

Największe sukcesy Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości odnosi w dziedzinie szkolenia jak i promocji i marketingu usług i produkcji rzemieślniczej oraz prowadzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Jest organizacją docenianą przez instytucje rządowe, jak i samorządowe. Duży udział ma w kojarzeniu różnorakiej współpracy firm zagranicznych i nie tylko z naszymi zakładami rzemieślniczymi. Firmy rzemieślnicze cieszą się dużą etyką wykonywania zawodu wśród konsumentów i klientów. Są to zakłady niejednokrotnie wysokiej klasy ciągle się rozwijające doskonaląc swoje usługi i produkcję, przez co stają się konkurencyjne na rynku krajowym, jak i zagranicznym jest to zasługa Cechów i Izby Rzemieślniczej, które w swych działaniach widzą dobro rzemiosła a tym samym rzemieślników.

 

Font Resize